CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thiền

 Thiền là tìm yên tịnh nơi tâm

Học cho thấu đáo những điều tầm

Tầm sao, tầm mãi, tầm vô tận

Thẩm thấu nơi tâm mới đáng tầm.

Tầm rõ nguồn chơn vọng của tâm

Đến đi an lạc khỏe vô ngần

Khổ đau, phiền não đâu còn nữa

Hiện tại lạc an đến thập phần.

    Chia sẻ với thân hữu: