CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thượng phẩm thượng sanh

Tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Giác Tần,

Giáo phẩm Tri sự trưởng Giáo đoàn III, Hệ phái Khất sĩ – Thành viên Giáo hội PGVN

NHẤT   nhất vạn hữu vô thường

TÂM     tâm như thị an tường phù sinh

CẦU     Ngọc Duyên kết tâm linh

NGUYỆN đạo tràng pháp hữu tình xưa sau

GIÁC    thị hư huyễn chiêm bao

LINH     thiêng hiển ứng dạt dào trăm năm

HÒA     đời hòa đạo thậm thâm

THƯỢNG ân thượng tứ trăng rằm long lanh

GIÁC    tha độ chúng hóa thành

TẦN      chuyên thần mật thiêng sanh ta-bà

THƯỢNG tinh tấn... chuyển thăng hoa

PHẨM   hạnh tích tụ, ba-la hương thiền

THƯỢNG đẳng đỉnh ngọc nhiệm huyền

SANH   nhẫn phạm trú hoằng tuyên phụng thời

CAO     minh gương sáng đạo đời

ĐĂNG   đèn thất bảo ngời ngời thắng duyên

PHẬT   quang vô lượng đức hiền

QUỐC   thái nhuận rạng trường miên quả lành

AN        lạc tĩnh lự cao thanh

TRỤ      ngàn công đức thị hành nhàn du

NIẾT     chi bất sanh điều nhu

BÀN      chi bất diệt Trượng phu Bồ-đề.  

Thanh Tịnh am, mùng 7 tháng Giêng năm Mậu Tuất

 PHÓ CHỦ TỊCH HĐTS GHPGVN

TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC GIÁO PHẨM HỆ PHÁI 

SA MÔN THÍCH GIÁC TOÀN 

 

    Chia sẻ với thân hữu: