CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thuyền trăng tĩnh lặng

 

HTToan

Ktu16a

ky 16- VG 1

ky 16- VG 4

ky 16- VG 5

ky 16- VG 7

48

33

37

52

63

6

Kỷ niệm Khóa tu Giới – Định – Tuệ lần thứ 16
tại PV. Minh Đăng Quang
từ ngày mùng 4 đến 11/03/Ất Mùi – 2015

THÀNH        tâm thành ý dâng lên

KÍNH           tôn Tam bảo móng nền xưa sau

CHÚC          Tăng già nối tâm giao

MỪNG         đại chúng tỏa dạt dào thời gian

KHÓA          thời thơm ngát đạo tràng

TU               trì tinh tấn ánh vàng long lanh

TRUYỀN      hiền nhất niệm thiên sanh

THỐNG       ba đời nhiếp đức lành ngàn năm

GIỚI            luật tự giác thắng tâm

ĐỊNH           thiền tịnh lạc thâm thâm đời đời

TUỆ            hương chiếu diệu tuyệt vời

HỆ              biệt truyền quyết phụng thời Tổ sư

PHÁI           tông giải thoát chơn như

KHẤT          xin thực pháp bi từ mười phương

SĨ                học diệu lý chơn thường

LẦN            lần bảo tích tâm vương đức hiền

THỨ            đệ nhuần rạng phước duyên

MƯỜI          mươi tánh tướng hiện tiền ứng thân

SÁU            Ba la mật hóa thần

DO              giai như thị thiên chân thọ truyền

GIÁO           từ di nguyện thiêng liêng

ĐOÀN          viên hành giả mối giềng hồng ân

BỐN            BA, HAI, MỘT quả phần

TỔ              trùng quang… NGŨ, LỤC… tăng thượng thiền

CHỨC         vị nối kết hoằng tuyên

TẠI              tâm trung quán… tụ hiền thanh lương

PHÁP          là tri huyễn soi đường

VIỆN           là giáo dưỡng mười phương an bình

MINH           minh nhật nguyệt tâm kinh

ĐĂNG          đèn chơn lý huyền linh sen vàng

QUANG       huy chánh pháp nghiêm trang

THÀNH        ta bà đẹp đạo tràng nhân gian

PHỐ            xưa lai khứ THUYỀN TRĂNG

HỒ              nay TĨNH LẶNG thường hằng lung linh

CHÍ             thiền mật hạnh vô thinh

MINH           quang chiếu diệu tương sinh độ trần

THÀNH        vô lượng nghĩa báo thân

TỰU            ngàn công đức Tăng nhân tịnh nhàn

VIÊN           tròn phẩm hạnh rỡ ràng

MÃN            nguyện trí lực Kim cang Bồ đề.

                                       PV. Minh Đăng Quang, 11/03/Ất Mùi 2015

                                                               TRẦN QUÊ HƯƠNG

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan