CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tiễn Mẹ

 Tiễn Mẹ

Gánh nợ trần gian phủi sạch rồi

Mẹ về Cực Lạc hưởng cao ngôi

Thân tâm an lạc đường chơn tiến

Định huệ trang nghiêm quả phước bồi

Chặt gốc ưu sầu đời tĩnh lặng

Phá mầm phiền não trí tinh khôi

Giữ gìn nguyện lớn không lay chuyển

Đài báu sen thiêng vững nhánh chồi.

 

 Cầu nguyện

Cầu nguyện Mẹ đi thật nhẹ nhàng

Nương thuyền Bát Nhã đến Tây Phang

Không còn vướng bận luân hồi khổ

Tự tại an vui cõi Niết Bàn.

13-6-2013

    Chia sẻ với thân hữu: