CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tổng kết khóa học luật lần 18 & 19 của chư Ni GĐ I

Trong kinh Di giáo, Đức Phật có dạy: “Này các Tỳ kheo! Sau khi ta nhập diệt, các ông nên tôn trọng quí kính Ba-la-đề-mộc-xoa, như đêm tối gặp ánh sáng, như người nghèo được của báu”. Thật vậy, giới luật là bậc Thầy tối thượng, là căn bản, là gốc rễ của sự giải thoát, nên người đệ tử xuất gia phải hành trì giới luật. Do tầm quan trọng của giới luật nên hằng năm chư Ni Giáo đoàn I có 4 khóa học luật, nhằm giúp cho Ni chúng nắm rõ về giới luật mình đã thọ và các khóa học luật tiếp tục được khai mở. Vừa qua, chư Tôn đức Ni đã tổ chức thành tựu hai khóa học luật Tỳ-kheo-ni tại Tịnh xá Ngọc Quang - Thốt Nốt và Tịnh xá Ngọc Tân - Long An, cụ thể như sau:

1. Khóa học luật lần thứ 18, tại Tịnh xá Ngọc Quang - Thốt Nốt từ ngày 16 đến ngày 22/2 năm Bính Thân với tổng số chư Ni tham dự là 45 vị.

2. Khóa học luật lần thứ 19, tại Tịnh xá Ngọc Tân - Long An từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7/3 năm Bính Thân với số lượng Ni chúng tham dự là 43 vị.

THỜI KHÓA TU HỌC

Cũng như các khóa trước, thời gian tu học gồm: 2 thời thiền hành - thiền tọa (mỗi thời trung bình là 1 giờ 30 phút), 2 buổi học luật sáng và chiều (mỗi buổi là 2 giờ 30 phút). Buổi trưa, Ni chúng lãnh bát, duy trì truyền thống của Hệ phái và dùng cơm trong chánh niệm, góp phần nâng cao kết quả tu học được tốt đẹp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Trong 2 khóa học luật, Ni chúng học đến 169 giới trong 178 giới quyển Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni của Ni sư Phật Oánh do Hòa thượng Trí Minh dịch.

Đồng thời, vào ngày khai khóa học luật, được sự quan tâm và sách tấn của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn về chứng minh khóa học luật thứ 18 tại TX. Ngọc Quang: HT. Giác Nhường, HT. Giác Giới, TT. Giác Đăng cùng chư Đại đức Tăng.

NiGD1 18 19 1a Copy

Chư Tôn đức sách tấn bằng những lời giáo giới trân quí: Mục tiêu của sự tu học là đưa đến thánh quả giải thoát, mà con đường đưa đến thánh quả ấy, cần nhất là phải thân cận các bậc hiền trí và như lý tác ý để thành tựu chánh tri kiến. Có chánh tri kiến, chúng ta mới thấy rõ thế nào là Thánh giới, Thánh định, Thánh tuệ. Chúng ta có phước duyên nên gặp giáo pháp của Đức Phật, chư Ni được xuất gia, được dự vào hàng thứ ba là Tăng bảo, được Đức Phật cho sự nghiệp rất lớn là giáo pháp Phật. Các vị nên trân trọng hành trì giới luật. Giới luật là phương tiện tu học. Chúng ta kính trọng Phật là phải hành trì giáo pháp của Phật, để lợi ích cho mình và cho chúng sanh.

NiGD1 18 19 4

Trong khóa học luật lần thứ 19 tại TX. Ngọc Tân, TT. Giác Tây và TT. Giác Nguyên đã đến thăm và ban lời sách tấn chư Ni: Mục tiêu tu học của người xuất gia là hướng đến giải thoát, muốn giải thoát trước hết là phải thanh tịnh tâm ý, mà tâm ý được thanh tịnh là nhờ có giới. Có ứng dụng giới vào đời sống mới dứt được lỗi lầm, an trú trong thiền định, có trí tuệ mới phá được phiền não vô minh, không còn sanh tử đạt đến mục tiêu tối hậu là thành tựu Niết-bàn, chấm dứt khổ đau.

ẨM THỰC VÀ ĐỜI SỐNG

Khóa học luật được tổ chức là dịp để Ni chúng có cơ hội sống chung tu học và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, để cùng có sự hiểu biết thêm về ý nghĩa của giới luật trong không khí hoan hỉ, ấm áp.

- Về sự học: Ni chúng lên lớp học đầy đủ, đúng giờ. Sự học ổn định.

- Về chỗ ở: cũng còn nhiều hạn chế, nhưng Ni chúng rất hoan hỉ được trở về tham dự khóa học.

- Về sự tu: Vì trong mùa nắng, khí trời oi bức, nhưng tinh thần Ni chúng rất phấn khởi. Nhất là những lời dạy trong luật qua sự dẫn dịch của Ni sư Phật Oánh từng giới có ý nghĩa sâu và rộng giúp cho sự học luật dễ nắm, hiểu từng giới để sửa sai chính mình. Nhờ tinh thần sống chúng tu học cùng đại chúng, có những đóng góp chia sẽ sự hiểu biết với nhau trên tinh thần hòa hợp.

- Ẩm thực: Nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ cũng như sự phát tâm cúng dường của Phật tử, vật ăn thức uống đầy đủ nên sức khỏe Ni chúng tốt.

NHẬN XÉT CHUNG

Nhìn chung, qua 2 khóa học luật, quí Ni sư cùng quí Sư cô đều có những ý kiến đóng góp xung quanh sự tâm đắc những giới mà Ni chúng vừa học qua, như 13 pháp trong giới 169 nhờ có học luật và tu thiền định thì mới không dính vào 13 pháp thế gian. Ni chúng đều tác ý: Sự thoái đọa đang chờ nếu không thu thúc.

Được tham dự khóa học luật này, Ni chúng có thêm nhiều sự hiểu biết về giới luật Phật chế và tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quá trình tu học. Đặc biệt, Ni chúng rất vui mừng khi có sự hiện diện của Ni trưởng Viện chủ Tịnh xá Ngọc Tân trong buổi học. Hình ảnh ấy là tấm gương tinh tấn cho Ni chúng tu tập, thân giáo ấy là bài pháp không lời có giá trị rất lớn cho sự nỗ lực tu học của Ni chúng.

NiGD1 18 19 Copy

Mong rằng khóa học luôn được tiếp tục để Ni chúng có được nền tảng giới luật vững mạnh mà bước lên bực thang thứ hai và thứ ba là thiền định và trí tuệ.

Một số hình ảnh trong khóa tu:

NiGD1 18 19 3 Copy

NiGD1 18 19 2a Copy

NiGD1 18 19 5

NiGD1 18 19 2

NiGD1 18 19 1

NiGD1 18 19 6

    Chia sẻ với thân hữu: