CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


TT. Giác Nhuận chia sẻ pháp học cùng chư Ni Giáo đoàn VI

Sáng ngày 04/05/2018 là ngày tu thứ tư của khóa tu “Tập sống chung tu học” lần II Ni giới Giáo đoàn VI. Thượng tọa Giác Nhuận - Trưởng ban Tổ chức khóa tu đã giảng pháp cho hành giả chủ đề: Phương pháp căn bản cho khóa tu Giới - Định - Tuệ trở về nguồn của Hệ phái.

Thượng tọa nói theo chí nguyện của Tổ là Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Chúng ta là những người thừa hành kế cận truyền trao con đường giáo pháp mà Tổ Thầy đã đi nên tầm quan trọng của người xuất gia rất lớn, nếu chúng ta không nắm bắt được giá trị căn bản giáo pháp mà Tổ Thầy để lại thì chúng ta không thực hành được, không có đời sống an lạc giải thoát, chúng ta không thể hướng dẫn được cho các hàng đệ tử mai sau cũng như hàng Phật tử, vì thế đời sống của người Tăng lữ phải thực hành quy tắc sống và sinh hoạt của người xuất gia. Là khất sĩ mà không có Giới – Định – Tuệ là người khất cái chỉ như người đi xin ăn mà thôi. Người tu phải lấy chánh pháp làm đầu, phải có chí nguyện lý tưởng để trở thành một bậc siêu nhân thành tựu con đường đạo quả của Phật, dù chưa đắc quả nhưng chúng ta cũng đang trên con đường giải thoát.

Thượng tọa khuyên người tu phải nhập chúng Tăng-già và giải thoát chỗ ở, sống đời sống khuôn khổ của người xuất gia, cố gắng tu tập, giữ gìn giới luật nghiêm mật để có phước báu thù thắng.

Buổi chiều sư Minh Toàn theo lời dạy của Thượng tọa Giác Nhuận trùng tuyên lại Chơn lý số 43 – Đạo Phật.

    Chia sẻ với thân hữu: