CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tưởng niệm cố Ni trưởng Đệ nhất

“Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương”

Nói lên đức hạnh phi thường

Của hàng Bồ Tát trên đường độ sanh.

Tâm hồn bi mẫn cao thanh

Nguyện đưa sanh chúng thoát vành trầm luân

Vì đời tạo vạn mùa xuân

Đem mưa Chánh pháp tưới nhuần đất Nam.

Hoa Chân như – nhụy Ưu đàm

Ướp hương mật chốn Già-lam tịnh thiền

Nhanh tay chèo lái con thuyền

Truyền thừa Phật pháp khắp miền nhân gian.

Xuất gia Ni giới hơn ngàn

Tín đồ hàng vạn tinh cần học tu

Từ Cam Lộ đến Cà Mau

Đạo tràng tịnh xá có hầu khắp nơi.

Nêu cao công hạnh sáng ngời

Tạo duyên giúp chúng, người người tiến tu.

Lòng nhân hậu, đức bi từ

Rạng danh Sư trưởng chân tu bậc Thầy.

Hệ phái phát triển từng ngày

Chư Ni tốt nghiệp có đầy miền Nam.

Làm nên thành quả vẻ vang

Chấn hưng cửa đạo ngày càng tiến nhanh.

Hoằng dương Pháp bảo thịnh hành

Dịch kinh, phổ kệ lưu danh để đời.

Văn chương thi phú tuyệt vời

Lòng từ trao tặng cho người hữu duyên.

Hành theo hạnh nguyện Phổ Hiền

Tinh thần Vô Úy an nhiên vào đời.

Đức Bi – Trí – Dũng cao vời

Giữ gìn đại nguyện nào lơi tâm thiền.

Bốn mươi năm một lời nguyền

Giúp đời phụng đạo chí kiên vững vàng

Tâm hồn bất khuất hiên ngang

Khắc ghi đậm nét vào trang sử nhà

Từ bi hỷ xả độ tha

Xứng danh đệ tử Thích-ca chân truyền

Đuốc Bát-nhã gốc Uyên Nguyên

Mãi hoài tỏa sáng lưu truyền muôn năm.

    Chia sẻ với thân hữu: