CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tưởng niệm đức cố Ni trưởng Huỳnh Liên

 

Chân như giải thoát cõi trần gian,

Dung chứa từ bi chốn Đạo tràng.

Đức độ rạng ngời gương Bát nhã.

Cố dìu sanh chúng hướng Tây phang

Ni lưu ngộ pháp nương thuyền giác,

Trưởng hệ Ta Bà xuất thế gian

Huỳnh ánh đạo vàng soi khắp chốn,

Liên hoa hội chúng Bắc Trung Nam.

 

    Chia sẻ với thân hữu: