CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tưởng niệm Hòa thượng Pháp sư

Đại tùng vụt ngã ánh sao băng!

Lão thông thiên địa Ánh Nhiên Đăng

Hòa trong thể tánh chơn như pháp

Thượng phẩm liên đài trực chỉ thăng

Thích tử thiền môn tròn bổn nguyện

Giác đăng bỉ ngạn đắc cao thăng

Nhiên hậu thời lai thành Phật quả

Quy Tây đảnh lễ đức Di Đà.

Di Đà phổ chiếu khắp hư không

Thượng thông hạ triệt hóa giai không

Thích cõi ta-bà Ngài lên xuống

Giác tha độ chúng khắp Tây – Đông

Nhiên Đăng Phật Tổ hằng soi sáng

Tăng chúng nối truyền chứng quả không

Thống lãnh năm châu khai đuốc tuệ

Giáo hội hoằng truyền pháp viên thông!

Tăng-già hòa hợp nay nhất thống!

Khất sĩ môn truyền đạo quả không

Việt Nam các nước tình huynh đệ

Trên dưới thuận hòa đạo đã xong

Thế giới an vui trong hạnh phúc

Đả thông thể tánh có rồi không

Viên mãn an vui miền cực lạc

Tịch nhiên bình đẳng pháp hoàn không…

Môn đồ đệ tử

TK. Giác Huệ

Viện chủ Tổ đình Minh Đăng Quang, Âu Châu

& Tịnh xá Ngọc Điểm, Pháp Quốc

Kính bái

    Chia sẻ với thân hữu: