CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Vận hành

Hỡi ngũ uẩn ngươi cùng ta hòa hợp

Thức tỉnh lòng chánh niệm chốn thiền môn

Sắc thân này dao động bởi trần căn

Thọ cảm xúc nhẹ nhàng hay nóng lạnh

Tưởng những điều thấp kém hướng cao siêu

Tưởng ta đây là vũ trụ không gian

Tưởng bất thành rồi thất bại kêu ca

Trong cuộc sống quay cuồng trong mộng ảo

Để sanh già, bệnh, chết, hợp tan

Tưởng Bát chánh vô thường, vô ngã, khổ

Rồi vận hành trong kiếp sống ta-bà

Hành theo Phật, niệm pháp, niệm Thánh Tăng

Niệm giới luật thất tình không quấy rối

Niệm bố thí đoạn trừ sân tham khởi

Niệm chư Thiên, tâm khinh an hỷ lạc phát sinh

Thức chuyển trí Giác linh hiển ngộ

Phá si mê nghi ám bởi vô minh “kiết sử”

Chứng chơn ngã, chơn thường, chơn giải thoát.

Kính nguyện Hòa thượng Pháp sư tái lai hội nhập ta-bà tuyên dương chánh pháp.

Con, Chí Du Phương

kính dâng

    Chia sẻ với thân hữu: