CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ngọn đuốc thiêng

NGỌN ĐUỐC THIÊNG

*Tưởng niệm 60 năm

Bồ tát Thích Quảng Đức “vị pháp thiêu thân”

 

Thành      tâm đảnh lễ ân sâu

Kính          tôn Bồ tát tâm giao lưu đời

Tưởng      tri công đức tuyệt vời

Niệm         tưởng bất diệt bóng người thiên thu

Ngày          hai mươi tiết tháng tư

Bồ Tát      thị hiện chơn như mà rằng

Thích        Mâu Ni – phúc cao tăng

Quảng       đại hiện tướng chín tầng sen thiêng

Đức            bao la… hiển nhiệm huyền,

Vị pháp    lửa đỏ mà hiền như trăng

Thiêu thân như tắm sông Hằng

Làm nên  lịch sử hóa thân ta bà

Ngọn đuốc thiêng thắp ba la

Bất tử ngàn dặm ma ha chí nguyền

Tròn          lý tưởng thắng bạo quyền

Sáu             ba la mật – Cung tuyên sử vàng

Mươi         mười phẩm hạnh thuyền trăng

Năm           dài vô tận như rằng như không!

Một chín lồng lộng non sông

Sáu ba      còn đó bông hồng thiền gia

Hai ngàn ước nguyện hằng sa

Không trăm biền biệt bóng tà huy bay

Hai ba       mài miệt tháng ngày

Đời đời    ân hưởng Tượng đài báo thân

Bất              sinh bất diệt pháp thân

Diệt            lai diệt khứ mộng trần phù sinh!

 

                                       TP.HCM, 20/4/Quý Mão – 2023

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: