CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Kinh Chuyển Pháp luân

Thuở Phật ở Vườn Nai,

I-si-pa-ta-na,

Trong thành Ba-la-nại,

Phật dạy năm Tỳ-kheo.

 

Có hai cực đoan này,

Người xuất gia giải thoát,

Không nên thực hành theo.

Hai cực đoan ấy là:

 

Một, đắm say các dục,

Thuộc hạ liệt, phàm phu,

Không xứng làm bậc Thánh,

Không liên hệ mục đích.

 

Hai, tự hành khổ mình,

Không xứng làm bậc Thánh,

Không liên hệ mục đích.

Này các thầy Tỳ-kheo,

Tránh xa hai cực đoan,

Hành con đường Trung đạo,

Do Như Lai Chánh giác,

Tác thành mắt, thành trí,

Đưa đến sự an tịnh,

Thắng trí và giác ngộ,

Niết-bàn, chơn an lạc.

 

Đây là Khổ Thánh đế,

Này các thầy Tỳ-kheo,

Sanh khổ, già là khổ,

Bệnh khổ, chết là khổ,

Sầu, bi, khổ, ưu, não,

Oán gặp nhau là khổ,

Ái biệt ly là khổ,

Cầu không được là khổ,

Năm thủ uẩn là khổ.

 

Đây Khổ tập Thánh đế,

Này các thầy Tỳ-kheo,

Chính ái làm tái sanh,

Câu hữu hỷ và tham,

Và tìm cầu hỷ lạc,

Chỗ này hoặc chỗ kia.

Đó chính là dục ái,

Hữu ái, phi hữu ái.

 

Đây Khổ diệt Thánh đế,

Này các thầy Tỳ-kheo,

Chính ly tham, đoạn diệt,

Không khát ái dư tàn,

Tâm xả ly, từ bỏ,

Giải thoát, không chấp trước.

 

Đây Thánh đế sau cùng,

Con đường làm Khổ diệt,

Này các thầy Tỳ-kheo,

Đó chính là con đường,

Thánh đạo có tám ngành:

Chánh kiến, chánh tư duy,

Chánh ngữ và chánh nghiệp,

Chánh mạng, chánh tinh tấn,

Chánh niệm và chánh định.

 

Này các thầy Tỳ-kheo,

Đây là Khổ Thánh đế.

Này  các thầy Tỳ-kheo,

Đây là Khổ Thánh đế,

Cần phải được liễu tri.

Này các thầy Tỳ-kheo,

Đây là Khổ Thánh đế,

Nay đã được liễu tri.

Đối với pháp từ trước,

Ta chưa từng được nghe,

Nhãn sanh, trí tuệ sanh,

Minh sanh và quang sanh.

 

Này các thầy Tỳ-kheo,

Đây Khổ tập Thánh đế,

Này các thầy Tỳ-kheo,

Đây Khổ tập Thánh đế,

Cần phải được đoạn tận,

Này các thầy Tỳ-kheo,

Đây Khổ tập Thánh đế,

Nay đã được đoạn tận.

Đối với pháp từ trước,

Ta chưa từng được nghe,

Nhãn sanh, trí tuệ sanh,

Minh sanh và quang sanh.

 

Này các thầy Tỳ-kheo,

Đây Khổ diệt Thánh đế.

Này các thầy Tỳ-kheo,

Đây Khổ diệt Thánh đế,

Cần phải được chứng ngộ,

Này  các thầy Tỳ-kheo,

Đây Khổ diệt Thánh đế,

Nay đã được chứng ngộ.

Đối với pháp từ trước,

Ta chưa từng được nghe,

Nhãn sanh, trí tuệ sanh,

Minh sanh và quang sanh.

 

Này các thầy Tỳ-kheo,

Đây Thánh đế sau cùng,

Con đường làm Khổ diệt.

Này các thầy Tỳ-kheo,

Con đường làm khổ diệt,

Cần phải được tu tập.

Này các thầy Tỳ-kheo,

Con đường làm khổ diệt,

Nay đã được tu tập.

Đối với pháp từ trước,

Ta chưa từng được nghe,

Nhãn sanh, trí tuệ sanh,

Minh sanh và quang sanh.

 

Và cho đến khi nào,

Này các thầy Tỳ-kheo,

Trong bốn Thánh đế này,

Ba chuyển, mười hai hành,

Tri kiến như thật ấy,

Không thanh tịnh nơi Ta,

Thế thì lúc bấy giờ,

Này các thầy Tỳ-kheo,

Trong thiên giới, ma giới,

Phạm thiên giới, quần chúng,

Sa-môn, Bà-la-môn,

Chư thiên là loài người,

Ta không chứng tri được,

Chánh đẳng Vô thượng giác.

 

Và cho đến khi nào,

Này các thầy Tỳ-kheo,

Trong bốn Thánh đế này,

Ba chuyển, mười hai hành,

Tri kiến như thật ấy,

Khéo thanh tịnh nơi Ta,

Thế thì lúc bấy giờ,

Này các thầy Tỳ-kheo,

Trong thiên giới, ma giới,

Phạm thiên giới, quần chúng,

Sa-môn, Bà-la-môn,

Chư thiên là loài người,

Ta đã chứng tri được,

Chánh đẳng Vô thượng giác.

Tri kiến khởi nơi Ta:

“Tâm giải thoát bất động,

Là chính nơi tâm Ta.

Đây đời sống cuối cùng,

Không còn tái sinh nữa”.

 

Thế Tôn thuyết như vậy,

Năm Tỳ-kheo hỷ hoan,

Tín thọ lời Phật dạy.

Khi Phật nói pháp này,

Tôn giả Kon-đan-nha,

Chứng pháp nhãn thanh tịnh,

Không cấu uế; Ngài nói:

“Phàm vật gì tập khởi,

Thảy đều bị đoạn diệt”.

 

Phật chuyển Pháp luân này,

Chư Thiên cõi đất thưa:

“Nay vô thượng Pháp luân,

Được Thế Tôn thuyết giảng,

Tại thành Ba-la-nại,

Chỗ chư Tiên đọa xứ,

Trong Vườn Nai an tịnh,

Là Pháp luân hy hữu,

Chưa từng được chuyển vận,

Trong chúng Bà-la-môn,

Sa-môn, hay chư Thiên,

Ma vương hay Phạm thiên,

Bất cứ ai trên đời”.

 

Khi nghe lời địa Thiên,

Cùng Tứ Đại Thiên Vương,

Chư Thiên Ba Mươi Ba,

Ya-ma, Tu-si-ta,

Chư Thiên trời Hóa Lạc,

Và Tha Hóa Tự Tại,

Chư Thiên cõi Phạm thiên,

Đồng cất lời tán thán:

“Nay vô thượng Pháp luân,

Được Thế Tôn thuyết giảng,

Tại thành Ba-la-nại,

Chỗ chư Tiên đọa xứ,

Trong Vườn Nai an tịnh,

Là Pháp luân hy hữu,

Chưa từng được chuyển vận,

Trong chúng Bà-la-môn,

Sa-môn, hay chư Thiên,

Ma vương hay Phạm thiên,

Bất cứ ai trên đời”.

 

Sát-na, khoảnh khắc ấy,

Tiếng vọng Phạm thiên giới,

Và mười ngàn thế giới,

Rung động lay chuyển mạnh,

Vầng hào quang vô lượng

Quảng đại chiếu soi đời,

Vượt uy lực chư Thiên.

 

Rồi Thế Tôn xác chứng:

“Tôn giả Kon-đan-nha,

Chắc chắn đã liễu ngộ”.

Tôn giả Kon-đan-nha,

Còn xứng danh gọi là:

“A-nhã Kon-đan-nha”.

(Trích KINH TƯƠNG ƯNG BỘ, phần 56, chương XII, Tương ưng Sự thật)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: