CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Kinh Chuyển Pháp luân

Tôi nghe như vầy:

BA LA NẠI một thời tỏa sáng,

Tại VƯỜN NAI, Phật giảng pháp tu.

Năm Thầy chuyển hóa công phu,

Khổ đau gồm cả những điều sau đây.

MỘT là luôn đắm say ngũ dục,

HAI là tu ép xác đọa đày.

Cả hai điều ấy bỏ ngay,

Hoàn toàn vô ích, đắng cay vô vàn.

Đức Phật dạy cực đoan phải bỏ,

Thực hành theo giác ngộ cao siêu.

Con đường TRUNG ĐẠO y theo,

Vòng quay Lục Đạo bánh xe liền ngừng.

TÁM THÁNH ĐẠO tâm bừng rõ thấu,

PHÁP NHÃN thông thấy đúng viên minh.

TẦM NHÌN chân chánh phát sinh,

TƯ DUY niệm tưởng soi mình sát na.

Lời CHÁNH NGỮ thật thà nhỏ nhẹ,

CHÁNH MẠNG đây khuyên kẻ hung hăng.

LÀM NGHỀ đời sống công bằng,

SIÊNG NĂNG dõng mãnh khăng khăng tâm nguyền.

Nay CHÁNH NIỆM nội thân ghi nhớ,

CHÁNH ĐỊNH tâm chuyên chở phép mầu.

Thực hành giáo pháp giồi trau,

Tám điều vi diệu thâm sâu tỏ tường.

Bốn sự thật con đường giác ngộ,

SANH – BỊNH – GIÀ tỏ rõ đau thương.

CHẾT rồi khổ lắm đoạn trường,

Thương nhau xa cách lòng vương khổ sầu.

Gặp thù oán nhìn nhau phẫn nộ,

Nay cầu mong không được buồn thay.

Sắc thân xí thạnh khổ đau,

Gồm bao điều ấy do câu sinh tồn.

Là nguyên nhân nối nhau bất hạnh,

Kiếp nhân sinh khổ tận tâm can.

Quán xem khắp chốn thế gian,

Tạo vay nhân quả buộc ràng vấn vương.

Các đệ tử tận tường thấy rõ,

KHỔ ĐẾ đây nỗi khổ trần gian.

Thứ hai TẬP ĐẾ rõ ràng,

Hằng ngày tập nhiễm muôn ngàn phù hoa.

Đế thứ ba chính là DIỆT ĐẾ,

Dứt trừ đi cội rễ vô minh.

Niết Bàn vắng bặt tử sinh,

Thứ tư ĐẠO ĐẾ tâm mình tỏ thông.

Đường Bát Chánh, Thánh nhân rõ thấu

Đạt mục tiêu thành tựu trí minh.

Phút giây tỉnh giác biết rành,

Thân tâm tự tại tịnh thanh nhiệm mầu.

Đây sự thật là điều chưa tỏ,

Đức Phật nay chỉ rõ ngọn ngành.

Tỳ kheo hãy cứ thực hành,

Tuệ - Minh - Trí - Nhãn - Quang sinh hoàn toàn.

Ba lần chuyển, mười hai hành tướng,

Phát tâm từ vô lượng tuyên dương.

Như Lai thực chứng tỏ tường,

Đây là kiếp chót không còn tái sinh.

Các Chư Thiên đồng thanh khen ngợi,

Đức Thế Tôn thoát khỏi luân hồi.

Đắc A La Hán cao ngôi,

Gương lành, hạnh quý Người – Trời hân hoan.

Cõi VÔ SANH an lành tịnh lặng,

Luồng hào quang chiếu sáng phát ra.

Mười ngàn thế giới vang ca,

Lung lay rung chuyển Ba La Nại thành.

Tại Vườn Nai, Thế Tôn liền bảo,

Kiều Trần Như giác ngộ pháp TA.

Như Lai xác chứng thực mà,

Luôn cả VŨ TRỤ cùng hòa tán dương.

Ngay khi ấy BA NGÀN cõi Phật,

Cùng ĐẤT TRỜI hơn một vạn hai.

Đều cùng chấn động triển khai,

Pháp Luân vô thượng thuyết bài đầu tiên.

Độ vô số NHÂN THIÊN đắc đạo,

Diệu pháp này ứng hóa thanh cao.

Mọi người hoan hỷ xiết bao,

An vui tín thọ, cùng nhau phụng hành.

(NS. Minh Liên - TX. Ngọc Phương)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: