CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Một giấc mộng trường

 

MỘT GIẤC MỘNG TRƯỜNG

Thay lời tựa

Tu là cội phúc, Tình là dây oan

Đời là biển khổ

Tưởng đến Đức Phật
     Tưởng đến ân Mục Kiền Liên

Khuyên bỏ rượu

Lời Thầy khuyên

Một giấc mộng trường

Khuyên bỏ trầu,…

Đời đáng yêu hay đáng chán

Tình sư đệ

Tu là phải hành

Thế gian là mộng ảo

Vịnh hoa bướm

Vịnh cành dương

Kéo đờn,…

Lời Thầy dạy

Khuyên ăn chay

Khuyên niệm Phật

 

Một giấc kê vàng dậy phủi tay!

Sao người chưa tỉnh giấc mê say?

Lợi danh tựa thể chòm mây bạc!

Tài sắc dường như tuyết phủ ngoài!

Vàng bạc ngàn kho đâu thế chết?

Ngọc ngà muôn vựa cứu giùm ai?

Thế nên Phật dạy trên đời giả!

Tu đắc Niết-bàn hết đổi thay. 

 

Giải thoát thân tâm chẳng vướng trần

Dứt lìa mê muội với tham sân…

Chơn như tịch tịnh quang minh chiếu

Phản bổn hoàn nguyên được vẹn phần. 

 

Phật, Tiên, Hiền, Thánh tại lòng ta

Xét thấu nguyên lai có một mà

Tùy thuận chúng sanh nhiều hạng bậc

Pháp môn huyền thiệt mới phân ba.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: