CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Kinh "Nhất Dạ Hiền Giả" thi hóa

I.

Một thời Xá Vệ, Kỳ Viên

Trưởng giả Cấp Cô Độc thọ duyên đạo lành

Thế Tôn thuyết pháp an bình

“Nhất Dạ Hiền Giả” lý kinh nhiệm mầu

Quá khứ không muộn không sầu

Quá khứ đoạn tận nhịp cầu đong đưa

Tương lai không ước, không mơ

Tương lai chưa đến mong chờ uổng công!

Hiện tại như mặt trời hồng

Tuệ quán soi chiếu, thanh lòng tịnh an

Không thủ chấp, không mơ màng

Nhận rõ thực tướng âm vang bóng hình

Một đời mê chấp tận tình

Ai hay một thoáng tử sinh vô thường?

Ai hiểu thần chết vô cương?

Ai điều đình được… khóc thương dập vùi?

Khéo tu, khéo quán kiếp người

Nhiệt tâm tỉnh giác trước đời phù du

Ngày đêm tinh tấn công phu

Không mệt không mỏi… điều nhu tâm mình

Nhất dạ hiền giả xứng danh

Bậc an tịnh chứng vô sanh pháp mầu.

II.

1.

Ngồi buồn nhớ chuyện đâu đâu

Nhớ ngày xưa… sắc qua cầu gió bay

Nhớ niềm vui những tháng ngày

Nhớ hình bóng cũ… heo mai ngút ngàn

Nhớ dáng đi, đứng dịu dàng

Nụ cười, tiếng nói mơ màng tình lang!

Nhớ thức biết, cột trong ngoài

Giật mình chợt tỉnh, u hoài tháng năm!

2.

Không truy tìm, không trầm ngâm

Dù sắc, dù thọ tướng ngầm bên trong

Hành động, thức biết… qua sông

Hân hoan, sầu muộn… như dòng nước trôi.

3.

Tương lai ước vọng ngọt bùi

Dù sắc, thọ, tưởng… mây trời phù du

Càng mơ tưởng, càng khổ ưu

Tự mình trói buộc thiên thu sầu buồn.

4.

Tương lai không ước, nhẹ buông

Lòng mình thanh thản khỏi vương vấn lòng

Sắc, thọ, tưởng… tợ như bông

Hành, thức… lắng sạch thoát vòng khổ vui.

5.

Thế nào hiện tại ngậm ngùi

Bị pháp lôi cuốn, ôi thôi… muôn ngàn

Vô văn phàm phu đeo mang

Không noi gương thánh thoát đàng trầm luân

Bậc chân nhân - Quán ngã nhân

Sắc-ngã, ngã-sắc… khó phân khó lường

Thọ, tưởng, hành, thức… vấn vương

Trói trăn đời kiếp vô phương thoát nàn!

6.

Một ngày tỉnh giấc mộng vàng

Hiện tại bừng ngộ vượt đàng bi thương

Không bị lôi cuốn nhiễu nhương

Bậc chân nhân… quán vô thường tịnh tâm

Sắc, thọ, tưởng, hành… không lầm

Soi chiếu tỏ rõ thậm thâm quay về

Thoát dòng sinh tử bờ mê

Thường, lạc, ngã, tịnh… bồ đề chân tâm.

                       Chùa Phổ Quang, “Khóa tu 1 ngày an lạc”, 10/03/2013

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: