CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Bao giờ trở lại

 Bao giờ ngày ấy trở về

Chư Tăng khất thực mọi miền quê

Tam y nhất bát, tuôn dịu pháp

Xóa tan bóng mờ vạn bến mê…

 

Bao giờ trở lại người Khất Sĩ!

Hóa duyên độ chúng chẳng bỏ bê

Trừ tham sân si … là phá ác

Không chứa bạc tiền … ấy bố ma.

 

Bao giờ trở lại người Khất Sĩ!

Du phương hành đạo hạnh lợi tha

Tịnh xá, vật chất… không tự ngã

Buông xả làm gương cõi Ta-bà.

 

Bao giờ trở lại người Khất Sĩ!

Thương xót chúng sanh, đức từ hòa

Người, vật, thấy nghe đều hoan hỷ

Cúng dường kính ngưỡng hạnh Từ - Bi.

 

Bao giờ trở lại người Khất Sĩ!

Nối truyền Phật tổ: pháp vô vi

Từ – Bi – Hỷ – Xả: Ôi, chân lý!

Bao giờ trở lại… , biết bao giờ?

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: