CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ơn Mẹ

Chiều nay nhìn hạt mưa rơi,

Nhớ về người mẹ tuyệt vời của con.

Nuôi lo hai tám năm tròn,

Hy sinh tất cả mỏi mòn tứ chi.

Thương con mẹ chẳng ngại gì,

Phong ba bão táp cực kỳ khổ đau.

Con đây vẫn nhớ làu làu,

Những lời mẹ dạy hôm nào như in.

“Con ơi hãy ráng giữ gìn,

Đừng ham vật chất đưa tình với ai.

Một khi tạo hoá an bài,

Người không có đức, có tài cũng thua”.

Ngày nay con đã vào chùa,

Quy y xuống tóc vào mùa Vu lan.

Giờ đây con được nhẹ nhàng,

Xuất gia tu học chẳng màng lợi danh.

Được thầy hướng dẫn tu hành,

Cho con đến được cảnh lành Tây phương.

Không còn tứ khổ vấn vương,

Không còn phiền não diễu nhương buộc ràng.

Nguyện cầu mẹ được bình an,

Tinh thần sức khoẻ Phật ban thật nhiều.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: