CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Mẹ

 

Mẹ ơi con đã sai rồi,

Trước đây chẳng hiếu một thời rong chơi.

Dẫu cho Mẹ dạy cạn lời,

Mẹ la, Mẹ mắng chẳng vời tâm con.

Giờ đây thân Mẹ cạn mòn,

Lòng con mới biết xót thương Mẹ già.

Nên con phát nguyện xuất gia,

Tu hành tinh tấn đặng mà báo ân.

Quyết tâm gội rửa lòng trần,

Luôn luôn thức tỉnh tinh thần định an.

Giúp Mẹ lìa bỏ thế gian,

Nương theo Phật pháp tiêu tan não phiền.

Mẹ là gương sáng thiêng liêng,

Cho con bài học cửa thiền tiến tu.

    Chia sẻ với thân hữu: