CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Vạn lạy thầy hiền

SuHoang

Vạn lạy thâm ân bậc Thầy hiền,

Suốt đời tu học, dứt trần duyên

Tận tâm tận lực lo Tăng chúng,

Một kiếp chân tu dứt não phiền.

 

Vạn lạy thâm ân bậc Thầy hiền

Suốt đời hạnh nhẫn lấy đầu tiên

Từ bi hỷ xả thường khuyên chúng

Một kiếp vị tha hết oan khiên.

 

Vạn lạy thâm ân bậc Thầy hiền,

Suốt đời thiền định, cột tâm viên

Thiền chi thường trực ly triền cái

Một kiếp chuyên tu chứng tứ thiền.

 

Vạn lạy thâm ân bậc Thầy hiền

Suốt đời dạy đạo với tâm yên

Tùy duyên các cõi Ta-bà độ

Một kiếp hóa duyên chẳng lụy phiền.

 

Vạn lạy thâm ân bậc Thầy hiền

Suốt đời tự tại với muôn duyên

Pháp trần huyễn hoặc nào dính mắc

Một kiếp cao tăng xứng bậc Hiền.

    Chia sẻ với thân hữu: