CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Văn tưởng niệm của Ni giới HPKS

 

VĂN TƯỞNG NIỆM

Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên viên tịch

Ngày 19 tháng 06 năm Ất Mùi (03 – 08 – 2015)

 

Hỡi ôi !             Sóng vỗ đá mòn

                                    Đèn tàn tim lụn

                        Khói sầu ngút tỏa tận mây xanh

                        Gió thảm sóng xao dòng nước bạc

                                    Mưa sa gió tạt

                        Quả lìa cành tơi tả rả rời

                                    Nắng dọi sương rơi

                        Đường sanh tử chia đôi thảm não.

Nhớ Hòa thượng xưa :

                                    Từ thuở thanh niên

                                    Lên thuyền giác ngộ

                                    Duyên lành gặp Tổ

                                    Tiếp độ tu hành

Lúc Tổ vắng bóng

                                    Nối tiếp hạnh lành

                                    Độ sanh khôn nản

                                    Chẳng quản đường dài

                                    Oằn vai gánh nặng.

                        Huynh đệ sớt chia cay đắng ngọt bùi

                        Mỗi người mỗi nơi, chia nhau hành đạo

                        Du phương thuyết giáo, giảng đạo hỷ hoan

                        Chúng đệ tử theo hàng hàng lớp lớp

Miền Nam nước Việt:

                        Đi khắp nơi khuyến giáo giảng kinh

                        Chúng Phật tử đồng thanh ngưỡng mộ

                        Lập Pháp viện, Trung Tâm cứu khổ

                        Độ người người khai ngộ lìa mê

                        Bước du phương gian khó bao nề.

                        Trao đệ tử kế thừa nghiệp lớn

                        Phật pháp xương minh hoằng truyền sáng tỏ

                        Nối nguyện Thầy phước thọ hữu dư

                        Trải tình thương rãi khắp nơi nơi

                        Khua trống pháp lòng từ bao quản.

                                    Rồi từ dạo ấy

                                    Hòa Thượng lên đường mở đạo.

Một thân đơn lẻ !

                        Hơn ba mươi năm du hành xứ Mỹ

                        Từ tiểu bang này đến tiểu bang nọ

                        Đem ánh đạo vàng hoằng hóa chúng sanh

                        Từ đó có danh hiệu Tăng già khất sĩ Phật giáo Thế giới

Nhưng hỡi ôi !

                                                Bồ đề cội ngã

                                                Bát nhã mây chen

                                    Còn ai lèo lái con thuyền

                        Còn ai xuôi ngược khắp miền Mỹ châu.

                                    Tuyên dương chánh pháp rộng sâu

                        Ngọn đèn chiếu rọi đạo mầu minh quang.

Đến hôm nay thì Hòa thượng ôi :

                        Gót phong trần dừng bước viễn phương

                        Trở lại Việt Nam, chúng con đốt nén hương lòng

                        Xe thượng thặng, tiễn đưa người, ngàn thu yên nghỉ.

Kính cầu nguyện Hòa thượng:

                                                Phật quốc cao đăng

                                                Đài vàng an vị.

Nam mô Chứng minh sư Bồ-tát, tác đại chứng minh.

    Chia sẻ với thân hữu: