CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Vọng bái Sư Ông

 IMG 6079

 

VỌNG BÁI SƯ ÔNG

Đệ tử Tỳ-kheo Giác Chinh
hay tin Hòa thượng Ân sư viên tịch,
đôi dòng kính đảnh lễ tưởng niệm Sư Ông.

 

Nam-mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính lạy Sư Ông!

Trời Tây,

Nơi đất khách quê người,

Nhận được tin khấp báo:

Sư Ông vừa cỡi hạc về Tây…
Tiết Đông nơi viễn xứ càng thêm áo não.

Hỡi ôi!

Cội tùng từ nay đã đổ
Gốc bách giờ đã trơ cành
Bậc Giác hữu tình về cõi an lành
Đấng Long Tượng nghìn thu cách biệt.

Dẫu biết rằng:

Chuyện sinh ly tử biệt vô thường sinh diệt
Ấy cũng là định luật xưa nay
Sao lòng con vẫn cứ bi ai
Không ngăn được đôi dòng nước mắt.

Sư Ông ơi!

Kính nghe Kinh thư dạy:

Đài giác ngộ, Thế Tôn thuyết giáo

Cõi Ta-bà, Đức Thầy giáo hóa nhân sanh.

Con nhớ lại:
Thuở sinh tiền,

Nơi Già-lam Ngọc Phổ,

Núi Vi Đà, Sư Ông dựng thuyền Bát Nhã

 

Thì hôm nay:

Nơi Trời Tây, đệ tử ngậm ngùi khấp lệ bái vọng trời Đông

Chốn Già-lam xưa,

Ngài an nhiên thâu thần tịch diệt
Sao tránh khỏi môn đồ da diết
Không cầm lòng tứ chúng rưng rưng!

 

Ðất pháp hôm nay trải nắng vàng

Hoa Nghiêm cảnh vật đượm màu tang

Thầy đà yên nghỉ nghìn thu giấc

Ngơ ngác chúng con lạc mất đàn.

Bậc hiền nhân đã dự vào dòng sử Phật

Như hạc vàng đã cất cánh nhàn du

Cúi vọng kính lễ bái tiễn Sư Ông!

 

Than ôi!

Khóc Sư Ông con kính viết đôi dòng:

Thầy cho đời những lời thơm hoa trái

Ôi ngọt ngào mát dịu khách trần ai

Ô hay hai chữ “Sắc - Không”

Trời Tây im bóng, đau lòng chúng con!

Bảy mươi chín năm trụ thế, nguyện viên thành

Theo chân Phật, Tổ, Thầy lên đài thượng phẩm

Sao lòng chúng con thương tiếc mãi nơi này…

 

Bát cơm xin khắp ngàn nhà

Chiếc thân đơn độc bước xa dặm trường

Chỉ vì sinh tử vô thường

Xuân Thu qua lại hoằng dương độ đời.

 

San Diego, Hoa Kỳ, ngày 19 tháng 9 nhuần, Giáp Ngọ - 2014

Thành kính đảnh lễ,

Con, TK. Giác Chinh.

    Chia sẻ với thân hữu: