CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phẩm Ái dục - Tanhà Vagga

334.

Người buông lung, tham ái sanh

Tràn lan như cỏ mọc nhanh vườn rừng

Đời này, đời khác không dừng

Như vượn tìm trái tưng bừng chuyền cây

DS334

335.

Người sống trên thế gian này

Bị ái dục buộc biết ngày nào ra!

Sầu khổ chồng chất sanh già

Gặp mưa như cỏ tỳ la lan dần.

DS335

336.

Người sống giữa chốn hồng trần

Nhiếp phục ái dục khó khăn khôn cùng

Như mưa sầu rụng trời đông

Cành sen giọt nước khó lòng đọng lay.

DS336

337.

Điều lành ta bảo cho hay

Ái dục nhổ sạch, đức tài ai hơn!

Cỏ tỳ la muốn sạch trơn

Phải nhổ tận gốc lụy hờn hết vương

Chớ cho ma sầu náu nương

Như cỏ lau gặp môi trường tăng nhanh.

DS337

338.

Đốn cây gốc rễ để dành

Một ngày nẩy tược nhú cành tươi xinh

Đoạn trừ ái dục vô minh

Căn gốc chưa sạch vẫn sanh mãi hoài.

DS338

339.

Ái dục ba sáu dòng xoay[1]

Rong ruổi dục cảnh, ai hoài ngại ngăn

Tâm tà kiến cứ chạy phăng

Tư tưởng ái dục khó hằng dừng trôi.

DS339

340.

Lòng ái dục chảy khắp nơi[2]

Như giống cỏ dại mọc thời tràn lan

Người nương cảnh, tuệ kiếm vàng

Đoạn hết ai dục đa mang phù trần.

DS340

341.

Người đời ái dục ca ngâm

Sáu căn dong ruổi, như trầm theo hương

Tuy thân thích an lạc thường

Lòng hay quanh quẩn vấn vương pháp trần.

DS341

342.

Những người trói buộc dục thân

Khác nào thỏ bị sa chân lưới sầu

Càng buộc ràng, càng khổ sâu

Yêu thương càng trói, dài lâu đau buồn.

DS342

343.

Những người trói buộc tình trường

Khác nào thỏ bị sa đường lưới tham

Hàng tỳ kheo cầu thoát phàm

Gắng lìa ái dục, vượt tàm quý mê.

DS343

344.

Người đã lìa dục, nương về

Xuất gia vui chốn sơn khê lầm tuyền

Nay lại tái tục trần duyên

Hãy xem người đó, đảo điên chẳng là!

Đường trần đã sớm bước ra

Nay tự trói buộc, vào nhà trái oan.

DS344

345.

Người có trí, tỉnh mộng vàng

Bằng cây, bằng sắt buộc ràng dây gai

Chưa phải kiên cố sắc, tài

Vợ con luyến ái lòng này mới lo.

Tài sản tham chấp bo bo

Mới thật trói buộc, khó dò thoát ra!

DS345

346.

Những kẻ dắt người đọa sa

Như sự trói buộc vào ra phong trần

Khoan dung hòa ái cực thân

Đoạn trừ dính mắc, tịnh nhàn xuất gia.

DS346

347.

Người say đắm, dục lạc tòa

Lao mình vào lưới khó mà thoát thân

Nhện giăng tơ chẳng... buộc ràng

Ai không dính mắc, nhẹ nhàng ngao du.

DS347

348.

Hiện tại, vị lai, khứ... ưu

Vượt bờ kia, thoát ngục tù nhân gian

Tâm giải thoát mọi buộc ràng

Sanh già bệnh chết khổ nàn lìa xa.

DS348

349.

Những ai tư tưởng ác tà

Lòng hằng vộng động, ấy nhà bi tâm

Dục lạc tăng, tự trói thân

Càng thêm khổ não, càng nhân sầu buồn.

DS349

350.

Muốn lìa xa ác tưởng buông

Thường quán bất tịnh, thường nương tâm từ

Ái dục trừ hết thoát ngu

Buộc ràng nhẹ phủi, thiên thu an bình.

DS350

351.

Không còn sợ hãi hữu tình

Cứu cánh rốt ráo, dục tình lìa xa

Nhổ lấy mũi tên sanh già

Thân này cuối chót không hoa vô thường.

DS351

352.

Ái dục không nhiễm, không vương

Thông đạt vô ngại, đêm trường vô chung

Trượng phu, đại trí, đại hùng

Thân này cuối chót, không cùng tái sanh.

DS352

353.

Hàng phục tất cả pháp hành

Rõ biết không nhiễm, vô thành vô tung

Diệt dục, giải thoát không không

Tự mình chứng ngộ, pháp tòng đạo sư.

DS353

354.

Bố thí, pháp thí, đại từ

Trong các chất vị, pháp thì thượng tôn

Các lạc, pháp hỷ là hơn

Trừ được ái dục, thoát nguồn khổ đau.

DS354

355.

Giàu sang làm hại kẻ ngu

Không sang bờ giác, mây mù chấp mê

Người ngu tăm tối đi về

Tài dục che lasp ủ ê tâm người

DS355

356.

Cỏ làm hại ruộng vườn đời

Tham dục say đắm hại người biết bao!

Thế nhân thức tỉnh dồi trau

Lìa tham được phước, sang giàu thiện duyên.

DS356

357.

Cỏ làm hại ruộng vườn riêng

Sân nhuế chi phối đảo điên thế trần

Bố thí cho người lìa sân…

Được quả báo lớn bội phần nhân gian.

DS357

358.

Cỏ làm hại ruộng xóm làng

Ngu si làm hại vô vàn thế nhân

Bố thí người lìa si tâm

Được quả báo lớn thậm thâm phúc lành.

DS358

359.

Cỏ làm hại ruộng vườn xanh

Dục vọng tổn hại thanh danh phẩm đời

Bố thí người thắng dục thời

Được quả báo lớn, tuyệt vời tịnh an.

DS359


[1] Ái dục có 3 thứ: Dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Trong sáu căn, ngoài sáu trần đều là ái, hợp thành 12: dục ái 12, hữu ái 12, phi hữu ái 12; cộng thành 36 ái dục. 36 ái dục này thường luân chuyển không ngừng như dòng nước, nên gọi là dục lưu.

[2] Từ sáu căn phát ra.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: