CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phẩm Cấu uế - Mala Vagga

235.

Giống như ngọn lá héo sầu

Tử thần sứ giả, canh thâu đợi chờ

Người ơi! Sớm tỉnh giấc mơ

Đường trần sao cứ hững hờ tư lương.

DS235

236.

Hãy tìm hòn đảo chơn thường

Tinh cần tinh tấn về nương chính mình

Gột sạch phiền não vô minh

Bước lên tịnh cảnh tâm linh đạo vàng.

DS236

237.

Đời người rồi sẽ lụn tàn

Diêm vương địa ngục khổ nàn chờ trông

Khách trần chìm nổi long đong

Đường trần diệu vợi, mênh mông nẻo trần.

DS237

238.

Hãy tạo hòn đảo tự thân

Khéo tu, khéo dưỡng chuyên cần hiền ngoan

Lắng sạch phiền não thế nhân

Gian nan sanh tử lụy phần vượt qua.

DS238

239.

Từng sát na, từng sát na

Người trí quán chiếu Ba la mật thiền

Tịnh tu lắng sạch cấu triền

Như thợ vàng lọc tinh chuyên vàng ròng.

DS239

240.

Sắt sét sinh diệt bên trong

Ác nghiệp người tạo xoay vòng hại thân

Quả báo tương ứng từ nhân

Người hành động ác, kết phần tai ương.

DS240

241.

Kinh điển không tụng niệm thường

Không siêng năng, ấy nghiệp vương mọi nhà

Thân thể biếng nhác nhớp nhòa

Vết nhơ phóng túng mù lòa hộ thân.

DS241

242.

Tà hạnh vết nhơ nữ nhân

Keo kiệt bố thí, ấy phần nhơ tâm

Cõi này cõi khác trầm luân

Tội ác nhơ bẩn xoay vần đời ta.

DS242

243.

Hết thảy nhơ cấu có ra

Do vô minh kết hằng hà nghiệp duyên

Hết vô minh, hết não phiền

Tỳ kheo thanh tịnh, cái triền sạch trong.

DS243

244.

Sống không biết xấu hổ lòng

Quạ diều lỗ mãng tướng tòng vấn vương

Ưa chê bai, thích phô trương

Ngạo mạn, tà ác trăm đường khó khăn.

DS244

245.

Sống biết hổ thẹn ăn năn

Không đắm dục lạc, thường hằng tịnh thanh

Khiêm tốn, trong sạch thiện lành

Dồi dào kiến thức, tinh anh phép đời.

DS245

246 - 247.

Thế gian ai phạm đạo người

Sát sanh, trộm cắp, nói cười điêu ngoa

Tửu sắc say đắm la cà

Hành vi như thế đúng là tự gây

Ngay trong hiện kiếp đời này

Thiện căn tự bỏ, tạo vay khổ sầu.

DS247

248.

Nếu biết ngăn ác làm đầu

Ác là tự chuốc lo rầu vào thân

Điều phi pháp, điều tham sân

Sa vào thống khổ quả nhân vô vàn.

DS248

249.

Tín tâm bố thí khắp đàng

Bất tín ganh ghét xiên quàng nọ kia

Ngày đêm dòm ngó mọi bề

Thân tâm khó dịnh khen chê vui buồn.

DS249

250.

Kẻ nào quyết cắt, bỏ buông

Quyết nhổ diệt tưởng, tỵ hờn, ghét ganh.

Ngày đêm suy tư thiện sanh

Thân tâm an định, lạc thành hân hoan.

DS250

251.

Không lửa nào bằng dục tham

Không chấp nào sánh hận sân, giận hờn

Không lưới ngu nào buộc hơn

Dòng sông ái dục thượng nguồn chảy tuôn.

DS251

252.

Lỗi người dễ thấy, dễ buồn

Lỗi mình khó thấy, lại thường dễ quên

Lỗi người, cố bươi móc tìm

Lỗi mình cố dấu, như ghìm bài gian

DS252

253.

Thấy lỗi người nóng giận tăng

Thêm phiền, thêm não lòng hằng chấp nê

Nếu bỏ phiền não quay về

Tướng tánh an định Bồ đề thịch chơn.

DS253

254.

Giữa hư không dấu trống trơn

Ngoại đạo không có Sa môn bóng hình

Chúng sanh huyễn vọng hư tình

Như Lai thực thể tâm linh hiện tiền.

DS254

255.

Giữa hư không nào sắc duyên

Ngoại đạo không có hiện tiền Sa môn

Ngũ uẩn giả hợp thần hồn

Như Lai thực thể thường chơn tịch hằng.

DS255

trích "Lời vàng vi diệu"

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: