CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phẩm Đạo - Magga Vagga

273.

Bát chánh đạo gốc Bồ-đề

Tứ Đế(1) thù thắng nẻo về thượng tôn

Lý mầu vô thượng pháp môn

Ngũ nhãn thanh tịnh vượt hơn thánh hiền(2).

DS273

274.

Chỉ con đường này (3), thắng duyên

Tri kiến thanh tịnh, nghĩa tuyên nhiệm mầu

Các người tuân theo thoát sầu

Bọn ma rối loạn cơ cầu đảo điên.

DS274

275.

Thuận tu theo chánh đạo hiền

Khổ não diệt hết, lụy phiền nhẹ buông

Tin Phật thắng mọi nhiễu nhương

Theo Phật thuần tịnh, ma vương quy hàng.

DS275

276.

Các người nỗ lực lên đàng

Giác ngộ chơn chánh, đạo vàng Như Lai

Không ai giác ngộ thế ai!

Tùy sức thiền định vượt ngoài cõi ma.

DS276

277.

Các hành (4) vô thường đọa sa

Trí tuệ soi sáng vượt qua dễ dàng

Nhằm lìa thống khổ trần gian

Đó là thanh tịnh đạo tràng tự tâm.

DS277

278.

Các hành khổ não trầm luân

Trí tuệ soi sáng thoát thân luân hồi

Nhằm lìa thống khổ chơi vơi

Là đạo thanh tịnh kiếp người tiến tu.

DS278

279.

Các hành vô ngã, vô ưu

Trí tuệ soi sáng thoát mù vượt mê

Nhằm lìa thống khổ ủ ê

Là đạo thanh tịnh, Bồ-đề chánh chơn.

DS279

280.

Đang vươn lên, lại lười buồn

Thanh niên cường tráng, lụy hờn biếng tu

Ý chí tiêu trầm nhược nhu

Làm sao đủ trí công phu ngộ thiền.

DS280

281.

Lời nói, ý nghĩa chế kềm

Thân không làm ác, ty hiềm khó tu

Ba nghiệp thanh tịnh điều nhu

Thánh nhơn được đạo, trượng phu hiền tài.

DS281

282.

Thiền định trí tuệ hiển bày

Không thiền định, tháng ngày dài tuệ vong

Định tuệ được mất, đục trong

Thực hành tinh tấn, sắc không tỏ tường.

DS282

283.

Đốn rừng dục vọng vô thường

Đại thọ nhớ giữ, tự nương dòng đời

Dục vọng lo sợ chơi vơi

Thoát rừng dục vọng, kiếp người tịnh an.

DS283

284.

Dây tình nam nữ buộc ràng

Chưa buông, chưa bỏ, trái oan lụy sầu

Như trâu con theo vú bầu

Không rời sữa mẹ, có đâu vững vàng.

DS284

285.

Tình ái tự buộc, tự ràng

Muốn thoát khổ, bẻ cành vàng sen thu

Ngày ngày tinh tấn tịnh tu

Thiện Thệ an trú, điều nhu Niết-bàn.

DS285

286.

Phàm phu mê chấp thời gian

Mưa nắng quen nếp, hạ vàng đông xanh

Tâm tưởng ngu si chạy quanh

Không tự giác, nguy hiểm dành nẻo mê.

DS286

287.

Đắm yêu con cái chấp mê

Súc vật mê hoặc đi về nhớ thương

Một ngày thần chết vô thường

Ngủ say nước cuốn... vấn vương được nào.

DS287

288.

Một ngày tử thần đến chào

Ôi thôi! Thân thuộc thế nào được đâu!

Cha mẹ, thân thích khổ sầu

Nghiệp ai nấy chịu, làm sao cứu nàn?

DS288

289.
Ai ơi! Trong cõi mộng vàng

Người trí thấu hiểu lối đàng mà đi

Thất tình, lục dục, sân si

Niết bàn thanh tịnh, ưu bi đoạn lìa.

DS289

(1) Tứ đế gồm: khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế.

(2) Chỉ cho Phật-đà. Phật đủ năm mắt: nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn.

(3) Tứ đế, Bát chánh đạo, Niết-bàn.

(4) Tất cả các hiện tượng.

trích "Lời vàng vi diệu"

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan