CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phẩm Đao trượng - Danda Vagga

129.

Ai ai cũng sợ gươm phiền

Ai ai cũng sợ chết thiêng giữa chừng

Lòng ta lòng người tỏ phân

Chớ giết, bảo giết lụy phần cho ai!

DS129

130.

Gươm đao ai cũng sợ dài

Ai cũng thích được sống hoài nhân gian

Lòng ta lòng người tỏ phân

Chớ giết, bảo giết lụy phiền cho ai!

DS130

131.

Người cầu hạnh phúc, mình hay

Lại lấy dao gậy đổi thay cho người

Hạnh phúc tự lòng đẹp vui

Dao gậy gây khổ, cuộc đời bất an.

DS131

132.

Người cầu hạnh phúc cao sang

Không lấy dao gậy hỏi han nhà người

Dao gậy không biết nói cười

Hạnh phúc cuộc sống, xinh tươi tự lòng.

DS132

133.

Lời thô ác, nhiếp bên trong

Nói qua nói lại, mích lòng nhau thôi!

Nóng giận, tự ái khổ đời

Như dao, như gậy khiến người đớn đau!

DS133

134.

Như đồng la bể im chào

Ta nín trước trống ác vào lời ra

Tự tại Niết bàn đường xa

Lòng ta tĩnh lặng, ác ma bặt đường.

DS134

135.

Kẻ chăn bò, chiếc gậy nương

Đàn bò lớn nhỏ, biết phương ra đồng

Chúng sanh già chết xuôi dòng

Quả báo thọ lãnh, tử vong kiếp người.

DS135

136.

Ngu phu tạo ác nghiệp đời

Không biết nhân quả gọi mời hay chăng?

Ác lai, ác báo thường hằng

Như tự lấy lửa đốt thân chính mình.

DS136
137 - 140.

Lấy dao gậy tạo tội tình

Hại người chân thiện, tự mình nghiệp vương

Mười điều khổ báo theo đường

Tiền tài tiêu mất khó phương kiếm tìm

Thân thể bại hoại nằm im

Bệnh nặng bức bách, lặng chìm đớn đau

Tim, gan, tỳ, thận, ruột bào

Bị vu trọng tội, buộc vào ưng oan!

Quyến thuộc thân thích ly tan

Tài sản mất mát, họ hàng rẽ phân

Nhà cửa, phòng ốc ác nhân

Phá tan thiêu đốt, gia cang lụy sầu

Khi chết đọa địa ngục sâu

Nhân quả báo ứng, buộc trao tự mình.

DS140

141.

Đi chân không, tóc xù xình.....

Xoa tro, trét đất vào mình, nhịn ăn

Hay nằm trên đất, ngửa lăn

Đứng ngồi nhớp nhúa lố lăng bất thường(1)

Người thanh tịnh, tự tỏ tường

Không dứt nghi hoặc, khéo phương tịnh lòng.

DS141

142.

Thân tâm khéo ngộ sắc không

Khắc phục, chế ngự, tương đồng tướng tâm

Không dao gậy, ác khổ lầm

Sa môn phạm hạnh, quý tàm tấn tu.

DS142

143.

Tự minh hổ thẹn công phu

Ít người làm được, vô ưu tự mình

Người khéo tu tập tâm linh

Như ngựa khéo tránh ác tình roi da.

DS143

144.

Nỗ lực sám hối lòng ta

Ngựa hay kham nhẫn mặn mà răn đe

Chánh tín, giới định, thiền đề

Minh hạnh túc(2) diệt khổ mê nhiều đời

DS144

145.

Người tưới dẫn nước di dời

Thợ mộc nảy mực, cây thời... đẽo cưa

Uốn tên làm thẳng, cong, vừa

Người lành chế ngự nắng mưa sáng chiều.

DS145

trích Lời vàng vi diệu

---------------------------------------

(1) Chỉ cách sinh hoạt, đặc biệt là người tu ngoại đạo của Ấn Độ thời xưa, thường dùng để hành hạ thân xác.

(2) Trí và hành đầy đủ.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: