CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phẩm Địa ngục - Niraya Vagga

306.

Thường nói vọng ngữ sai lời

Không thời nói có, có thời nói không

Người tạo hai nghiệp lòng vòng

Chết đọa địa ngục, tâm tòng tội mang.

DS306

307.

Ác hạnh, không trừ không ngăn

Cà sa dẫu mặc, khó khăn khó lìa

Địa ngục, quả ác… chết về

Làm sao tránh được nghiệp mê mình làm!

DS307

308.

Tu hành phá giới, sân tham

Thà nuốt sắt nóng, lửa hầm đốt thân

Còn hơn thọ lành phước phần

Không tu, hừng hực quả nhân báo đền!

DS308

309.

Buông lung, tà dục rủ ren

Bất an bốn việc xuống lên khổ sầu

Ngủ không yên, bị lo rầu

Tội đọa địa ngục ra vào hành thân.

DS309

310.

Vô phước, đọa ái thú trần

Vua kết tội trọng, khủng phần bi ai

Tâm dâm khổ báo lâu dài

Chớ nên phạm phải, đức tài lao lung.

DS310

311.

Cỏ thơm tỏa ngát khắp vùng

Nghe mùi tham đắm lẫy lừng mê say

Quờ quạng, vụng nắm đứt tay

Sa môn tà hạnh đọa ngay ngục sầu.

DS311

312.

Những người giải đãi, nhiễm ô

Hoài nghi phạm hạnh, thiển thô đức lành

Không sao quả vị đắc thành

Không sao chứng nhập cao thanh nhiệm mầu.

DS312

313.

Việc đáng làm, hãy tăng mau

Rong chơi, phóng túng… tuôn trào dục tâm

Dục tâm tăng, đọa trầm luân

Làm sao thoát được khổ trần, tiến tu?

DS313

314.

Không tạo ác nghiệp vô ưu

Làm ác nhất định khổ sầu theo sau!

Làm thiện nhất định tiêu dao

Làm lành thọ phước muốn màu an vui.

DS314

315.

Thành quách phòng hộ chắc rồi

Tự thân cũng thế, các người phải nên

Thân, khẩu, tâm, ý vững bền

Không buông lung, chẳng đọa miền gian truân.

DS315

316.

Không đáng hổ, chớ khổ sầu

Việc đáng hổ… lại không sầu không lo

Tà kiến[1] ôm chấp bo bo

Địa ngục khổ nạn, khó dò thoát ra.

DS316

317.

Không đáng sợ, chớ dần dà

Việc đáng sợ, lại vào ra kiếm tìm

Ngờ vực, mê hôn, tị hiềm

Tà kiến ôm khổ, đức hiền khó dung.

DS317

318.

Không lỗi, tưởng lỗi trùng phùng

Lỗi tưởng không lỗi, tướng tùng tâm sinh

Tà kiến địa ngục vô tình

Trụ chấp tà kiến, vô minh ngục sầu.

DS318

319.

Lỗi biết rằng lỗi, tiêu dao

Không lỗi biết chẳng lỗi nào vào ra

Giữ tâm chánh kiến ba la

Đường lành phúc quả ma ha phong trần

Phúc họa như áng phù vân

Hợp tan, lành dữ trong gần tướng tâm

Đạo mầu vô thượng thậm thâm.

DS319


[1] Tà kiến là cái tà vạy, mê tín dị đoan

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: