CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phẩm Hỷ ái - Piya Vagga

209.

Việc không đáng làm thì siêng

Lại ưa lười biếng việc hiền, việc tu

Việc lành bỏ, dục tham cầu

Hâm mộ người tốt phải đâu thật lòng!

DS209

210.

Giao kết người tâm chí đồng

Chớ nên giao kết người không thân tình

Không thương yêu gặp khổ mình

Gặp người cừu oán cực hình càng hơn.

DS210

211.

Thế nên chớ đăm lụy hờn

Đắm lụy ly biệt tâm hồn bi thương

Niệm yêu ghét, không sầu vương

Không bị ràng buộc, lòng thường tịnh an.

DS211

212.

Từ hỷ ái sinh lo toan

Tử hỷ ái sinh bất an muộn phiền

Xa lìa hỷ ái đảo điên

Không còn sợ hãi triền miên đời sầu.

DS212

213 - 216

Tham ái, tham dục khổ đau

Lạc dục, ái dục... lao đao lo rầu

Ngày đêm mộng tưởng mưu cầu

Đêm ngày sợ hãi, nông sâu vui buồn

Có không, được mất... khổ luôn

Biết rõ, đoạn phủi lòng thường bình an.

DS216

217.

Chánh kiến, giới hạnh định hằng

An trú chánh pháp, đạo tràng tiến tu

Viên mãn hạnh đức công phu

Bậc đáng kính mến, đạo sư Tăng già.

DS217

218.

Cầu pháp ly ngôn nở hoa

Phạm sát sung mãn Ba-la-mật thiền

Thoát mê dục lạc đắm phiền

Bậc thượng lưu(1) giữa nhân thiên Ta-bà.

DS218

219 - 220.

Lâu ngày khách ly hương xa

Trở về yên ổn quê nhà mừng vui

Người tạo phước duyên cõi người

Đời này đời khác phước trời song lâm.

DS220

(1) Bậc thượng lưu chỉ quả Bất hoàn, không còn tái sanh vào thế gian này nữa, bậc gần đến Niết-bàn A-la-hán.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: