CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phẩm Không buông lung - Appamàda Vagga

21.

Không buông lung, hết tử sanh

Mãi buông lung... cửa chết dành người mê!

Người tinh tấn, không chết hề!

Kẻ biếng nhác như ma về cõi ma!

DS021

22.

Người trí rõ biết thiền na

Nỗ lực tinh tấn Ba la mật lòng

Không buông lung, tánh tịnh trong

An vui cõi thánh, sắc không chẳng màng!

DS022

23.

Dũng mãnh, kiên nhẫn tâm vàng

Thiền định, giải thoát đạo tràng tịnh tu

Người trí tinh tấn công phu

Niết bàn chứng nhập, vô ưu quả mầu!

DS023

24.

Bỏ buông lung, chánh niệm sâu

Cố gắng khắc kỷ, hạnh đầu người tu

Thiền môn đúng pháp công phu

Tiếng lành tăng trưởng đạo từ thơm bay.

DS024

25.

Sáng chiều mài miệt hăng say

Tự mình khắc chế, tự hay lòng mình

Người trí, như đảo tâm linh

Thủy triều vô tận hữu tình chìm sâu!

DS025

26.

Kẻ mê si ám ra vào

Buông lung chìm nổi dạt dào trần lao

Người trí tỉnh thức chiêm bao

Nhà giàu giữ của, ba đào lìa xa.

DS026

27.

Buông lung chìm đắm huyễn ma

Say mê dục lạc, mộng hoa khổ đời

Tỉnh giác tu tập thời thời

Tâm tánh an lạc thân người nhàn du.

DS027

28.

Thắng buông lung, quyết tịnh tu

Người trí không sợ ngục tù trần gian

Thánh hiền trí tuệ cao sang

Thương người ngu, đắm mộng vàng mê tân!

Trên núi cao, bậc thượng nhân

Nhìn xuống vạn vật muôn ngàn khổ vui.

DS028

29.

Người siêng giữa đám người lười

Người tỉnh giữa đám người vùi ngủ say

Người trí như tuấn mã bay

Vượt xa bỏ lại ngựa gầy chậm mê.

DS029

30.

Siêng năng Đế Thích (1) thoát quê

Làm chủ Thiên chúng, thượng đề hưởng vui

Không buông lung, đạo xinh tươi

Buông lung lười biếng bị đời chê khinh.

030

31.

Tỳ kheo tự thắng vô minh

Thắng lười biếng, thắng hữu tình buông lung

Phật khen như ngọn lửa hồng

Đốt thiêu phiền não(2) thoát vòng tử sinh!

DS031

32.

Tỳ kheo tự thắng vô minh

Thắng lười biếng, thắng hữu tình buông lung

Phật khen họ gần Niết bàn

Nhất định không bị buộc ràng dễ duôi.

DS032

trích Lời vàng vi diệu

-------------------------------------------

(1) Đế Thích: còn gọi là Thích Đề Hoàn Nhân, vị chủ của cõi trời Đao Lợi hay ba mươi ba tầng trời. Khi đức Thích Ca đản sanh, ngài có ngự xuống đón mừng, ngài khuyến khích đức Thích Ca xuất gia. Khi đức Thích Ca sắp nhập diệt, ngài cùng bốn vị Thiên vương ngự đến và nguyện với Phật rằng ngài sẽ thường xuyên hỗ trợ Tam Bảo. Trong nhiều tiền kiếp của đức Phật, ngài vẫn thường thị hiện để thử hạnh Bồ tát của Phật.

(2) Chỉ tham, sân, si.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: