CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phẩm Lạc - Sukha Vagga

197.

Sung sướng thay giữa trần gian

Sống không thù oán giữa ngàn thù thâm

Oán thù ôm ấp lạc lầm

Sống không thù oán phúc tâm an nhàn.

DS197

198.

Sung sướng thay giữa nhân hoàn

Sống không tật bệnh giữa ngàn đau thương

Bệnh tật thân khổ trăm đường

Sống không tật bệnh an khương cõi người

DS198

199.

Sung sướng thay giữa cuộc đời

Sống không tham dục giữa người dục tham

Tham dục hành xử oái oăm

Sống không tham dục tháng năm thanh lòng.

DS199

200.

Sung sướng thay giữa bụi hồng

Sống không chướng ngại giữa dòng trầm luân

An lạc hạnh phúc hiền nhân

Quang Âm thiên giới thánh thần hỷ hoan.

DS200

201.

Được lợi, bị người hiềm than

Thất bại thì bị buộc ràng khổ đau

Thành bại chẳng mang trước sau

Sống đời hòa hiếu muôn màu thiện tâm

DS201

202.

Không lửa nào bằng tham dục

Sân si ác tỏa vô vàn tai ương

Ngũ ấm(1) khổ ngút ngàn phương

Niết bàn tịnh lạc chơn thường hạo nhiên.

DS202

203.

Đói khổ, bệnh tật trần duyên

Vô thường chi phối não phiền thế gian

Ai biết tỏ rõ mọi đàng

Thân tâm tịch tĩnh Niết bàn thượng tôn.

DS203

204.

Vô bệnh hạnh phúc tâm hồn

Tri túc là kẻ giàu hơn mọi nhà

Thành tín thân thiết gần xa

Niết bàn tối thượng ma ha đạo mầu.

DS204

205.

Ai từng an trú độc cư

Thanh thoát tịch tịnh chân như quả thiền

Người ấy thân chứng diệu huyền

Thành tựu vô úy, ác triền lìa xa.

DS205

206.

Hữu duyên thánh nhân ngự tòa

Chung hưởng lạc hạnh đàihoa diệu mầu

Không gặp kẻ ngu mê sầu

Nên thường hoan hỷ thượng cầu Phật ân.

DS206

207.

Đi chung người ngu khổ thân

Như quân địch ẩn, nghiệp trần kéo lôi

Đi chung người trí thảnh thơi

Như gặp bạn cũ vui chơi nhẹ lòng.

DS207

208.

Như bình minh nở thơm bông

Đa văn hiền trí, tịnh không, giới thành

Bậc thánh nhân sáng gương thanh

Chỗ nương dựa tốt, phước lành nhân thiên

Quy y đạo sư đức hiền

Khác nào trăng sáng theo viền trời cao.

DS208

(1) Ngũ ấm là năm yếu tố ngăn che làm chướng ngại trong quá trình tu tập gồm: sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: