CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phẩm Lão - Jara Vagga

146.

Có gì vui thích thương yêu

Tuồng đời luôn bị đốt thiêu nghiệp đời(1)

Tối tăm, bưng bít, khổ vui(2)

Sao không tìm ánh sáng ngời quang minh(3)

DS146

147.

Thân này một khối đẹp xinh

Đống xương lở lói, hữu tình hợp tan

Chất chồng bệnh tật đa mang

Tưởng êm ái, hóa buộc ràng tháng năm.

DS147

148.

Hình hài suy già tối tăm

Tập trung bệnh tật, rừng âm vô thường

Tựu tán, được mất nhiễu nhương

Có sinh có tử... con đường nhân gian.

DS148

149.

Mùa thu bầu héo khô tàn

Thân này cũng vậy rã tan tuổi già

Sắc màu, bạc tóc mồi da

Có gì vui, ánh dương tà hoàng hôn.

DS149

150.

Thân này xương cốt kết hồn

Điểm tô máu thịt, keo sơn tướng hình

Bên trong già bệnh tử sinh

Ngã mạn, tự ái, dối tình hư tâm.

DS150

151.

Xe vua tô điểm trang hoàng

Một ngày cũng phải rã tan sắc màu

Thân này dù lắm dồi trau

Đến khi già yếu chiêm bao rã rời

Chân nhân(4) không bị chuyển dời

Thiện pháp bất tử xinh tươi đời đời.

DS151

152.

Ít nghe, ít học... cõi người

Như phận trâu nái, miệng đời chê bai

Thịt xương lớn mạnh tướng ngoài

Trí tuệ si ám, khổ hoài trâu đen!

DS152

153 - 154.

Vòng luân hồi mãi xuống lên

Tìm mãi không gặp tuổi tên chủ nhà

Khổ thay kiếp sống phù hoa

Sanh già bệnh chết... bóng tà huy bay

Kẻ làm nhà, ngươi là ai

Gặp rồi sao lại khứ lai vô tình

Ngươi về hội nhập tâm linh

Không làm nhà nữa, vô hình vô tâm

Rui mè, kèo cột bặt tăm

Niết bàn vô thượng thậm thâm trú rồi

Dục vọng mê nhiễm buông trôi

Lậu hoặc dứt sạch, đứng ngồi tịnh an(5).

DS153

DS154

155.

Thanh niên cường tráng hiên ngang

Không kiếm tài sản kết tràng hoa thiên

Tu hành lúc trẻ không siêng

Khi già chẳng khác cò hiền bên sông

Sớm tối lặn lội đục trong

Chết mòn khô héo kiếm không được mồi.

DS155

156.

Thanh niên cường tráng trẻ vui

Không kiếm tài sản, tụ đời tương lai

Trẻ không tích lũy đức tài

Đến già nằm xuống trong ngoài trống không

Thân người đau yếu, khòm còng

Như cây cung gãy, như vòng hoa khô!

DS156

trích Lời vàng vi diệu

----------------------------------------------

(1) Thế giới bị 11 thứ lửa này thiêu đốt: tham, sân, si, bệnh, lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não...

(2) Ví vô minh.

(3) Dụ trí huệ.

(4) Ở đây chỉ Phật, Bích Chi, A la hán.

(5) Đây là lời Phật Thích Ca khi thành đạo, tâm sanh hoan hỷ mà nói ra. Sau này, nhân vì ngài A Nan hỏi mà Phật nói lại lời đó. Kẻ làm nhà chỉ cho thân thể, rui mè chỉ cho các thức dục lạc ở thế gian, còn kèo cột chỉ cho vô minh.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: