CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phẩm Phẫn nộ - Kodha Vagga

221.

Bỏ lòng giận dữ lố lăng

Trừ diệt tánh ý kiêu căng nghiệp đời

Giải thoát mọi ràng buộc rồi

Chấp trước danh sắc(1) nay thời nhẹ buông

Mọi vật không chỉ vấn vương

Khổ não từ đó bặt đường đến đi.

DS221

222.

Người nào ngăn được sân si

Xe đang lao vút dừng thì được ngay

Mới là người chế ngự tài

Nếu không chỉ gọi hờ ngoài ích chi!

DS222

223.

Lấy từ bi thắng sân si

Lấy hiền lành thắng bạo uy hung tàn!

Lấy bố thí thắng tham xan

Lấy chơn thật thắng ngụy gian ác tà.

DS223

224.

Nói chân thật lời ôn hòa

Tự thân bố thí trẻ già hỏi xin

Đó là ba việc thiện lành

Phúc quả thiên giới trời thanh hưởng nhàn.

DS224

225.

Không hại người hiền tịnh an

Tự biết nhiếp phục đạo tràng thân tâm

Ấy người bất tử thậm thâm

Ưu bi phẳng lặng, hỷ tầm thường chơn.

DS225

226.

Những người tỉnh giác pháp trần

Chuyên tâm tu tập quán thân vô thường

Phiền não dứt sạch nhẹ buông

An trú tịch tịnh thơm hương Niết bàn.

DS226

227.

Phật tử nên biết trần gian

Nay, xưa đều bị lắm đàng dèm pha

Nín, nói đều bị chua ngoa

Nói nhiều, nói ít đều là bị chê

Làm người không bị xiểm dè

Thế gian này khó trăm bề vô phương.

DS227

228.

Không ai bị chê mọi đường

Không ai được cả mười phương khen vì

Quá khứ, vị lai... cổ hy

Tìm đâu ra bậc trí bi vẹn toàn?

DS228

229.

Mỗi sáng thức dậy quán tâm

Thân khẩu ý tịnh tự an chính mình

Giới định chiếu diệu hiền minh

Đáng được người trí kính tin nương nhờ.

DS229

230.

Phẩm hạnh cao quý phụng thờ

Người người quý mến vượt bờ trầm luân

Hạnh Bà la môn đạo nhân

Chư thiên ca ngợi, phàm trần tán dương.

DS230

231.

Thân đừng nóng giận cang cường

Điều phục hành động nhiễu nhương gian tà

Hành động ác quyết lìa xa

Hạnh lành tích tụ an hòa pháp thân.

DS231

232.

Gần gũi lời nói chánh chơn

Nhiếp phục nóng giận thua hơn chẳng màng

Lời thô ác, lời sỗ sàng

Người tu hành nhớ nín vàng điều nhu.

DS232

233.

Giữ gìn tâm ý tịnh tu

Không nóng, không giận công phu tự lòng

Tự mình thắng nghệp ác hung

Thuần thục chơn tánh, ý tùng pháp thân.

DS233

234.

Người trí tích thiện mỹ chân

Cả ba thân khẩu ý phần điều nhu

Ngày ngày hoàn thiện vô ưu

Đạo quả an trú thiên thu đức mầu.

DS234

(1) Danh sắc tức là tinh thần và vật chất, tâm và thân.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: