CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phẩm Pháp trụ - Dhammattha Vagga

256.

Hành động lỗ mãng bướng càn

Đâu phải chánh pháp hạnh vàng người tu

Cần nên phân biệt uế ưu

Đâu tà, đâu chánh... trượng phu đạo lành.

DS256

257.

Không lỗ mãng, không bất bình

Hạnh động dúng phép đạo tình người tu

Hộ trì chánh pháp điều nhu

Gọi là an trụ tối ưu đạo lành.

DS257

258.

Nhiều lời chẳng gọi trí lanh

Không cừu, không oán tựu thành thiện sanh

Không sợ hãi, lòng tịnh thanh

Mới là người trí thừa hành diệu tâm.

DS258

259.

Nhiều lời chẳng gọi pháp âm

Học ít khéo thấy thiền tầm chánh chơn

Không buông lung, chẳng giận hờn

Hành trì chánh pháp, sáng hơn sắc màu.

DS259

260.

Trưởng lão(2) chẳng phải bạc đầu

Chẳng vì tuổi tác cơ cầu xưng danh

Trưởng lão do tâm đức thành

Phải đâu thân tướng hư danh bên ngoài!

DS260

261.

Đầy đủ kiến giải biện tài

Pháp hành thành tựu lâu dài hạnh tu

Không sát sanh, nhiếp phiền ưu

Tâm tánh trưởng lão thiên thu trí hiền.

DS261

262.

Những người tà ngụy đảo điên

Xam tham, tật đố, tỵ hiềm hơn thua

Lưu loát lời nói phù hư

Dẫu tướng đoan chánh cũng như giả hình.

DS262

263.

Chỉ khi diệt dứt vô minh

Đoạn tận sân hận hữu tình thiện lương

Đúng thật tâm tánh chơn thường

Thân tướng thuần thục mười phương an bình.

DS263

264.

Vọng ngữ, phá giới, bất minh

Dù cạo tóc, chẳng phải hình Sa môn

Huống hồ tham dục đầy trong

Làm sao thành tựu Sa môn hạnh lành.

DS264

265.

Người nào ác hạnh, lòng thanh

Không luận lớn nhỏ, chí thành tín tâm

Dứt hết các ác, lỗi lầm

Thân tâm thanh tịnh, luận đàm Sa môn.

DS265

266.

Hạnh Phật khất thực du phương

Tỳ kheo đâu chỉ thọ gương trí bình

Nghi thức tôn giáo tướng hình

Tỳ kheo đâu chỉ hữu tình phù du.

DS266

267.

Bỏ thiện(3), bỏ ác... sương mù

Chuyên tu thanh tịnh thoát tù thế gian

Lấy "biết"(4) soi sáng lối đàng

Tỳ kheo mới thật an nhàn du phương.

DS267

268 - 269

Ngu muội vô trí mượn đường

Làm thinh lặng lẽ khó nương đạo từ

Trí tuệ sáng suốt chơn như

Cân phân thiện ác, phù hư dữ lành

Tịch tịnh ngày đêm thiền hành

Trong ngoài tịnh lạc viên thành quả chơn.

DS269

270.

Sát hại sanh chúng chết buồn

Đâu được gọi thánh, thượng nguồn đức ân

Không sát hại, gọi thánh nhân

Thương yêu vạn vật, thượng tần thanh cao.

DS270

271 - 272.

Giới luật khổ hành dồi trau

Nghe nhiều, học rộng, làu làu kinh văn

Tam muôi thuần tịnh phạm tăng

Một mình riêng ở, đạo hằng phúc duyên

DS271

Rằng xuất gia hưởng hiện tiền

Phàm phu khó sánh hạnh thiền tăng phong

Các người chớ vội tin lòng

Chưa sạch phiền não đừng hòng thoát mê.

DS272

* Pháp trụ có nghĩa là thực hành đúng pháp, an trụ phụng thờ đúng pháp nên cũng dịch là "phụng pháp".

(2) Trưởng lão, tiếng tôn xưng người đã giữ giới Tỳ kheo mười năm trở lên, vốn trọng về thực tu thực chứng, nếu không thì chỉ là cách gọi suông.

(3) Thiện ở đây chỉ cái thiện hữu lậu, là cái thiện làm với tâm bỉ thử, ngã nhân.

(4) Biết giới, biết định, biết tuệ.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: