CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phẩm Phật Đà - Buddha Vagga

179.

Thắng dục tình chẳng ai hơn

Không còn thất bại, lụy hờn phàm tâm

Phật trí thanh tịnh hết lầm

Lấy gì cám dỗ, cầm nhầm kéo lôi.

DS179

180.

Người dứt hết trói buộc rồi

Ái dục đâu thể làm mồi đam mê

Phật trí thẩm sâu Bồ đề

Lấy gì cám dỗ rủ rê được nào!

DS180

181.

Người trí thiền định ra vào

Xuất gia trú ngụ rừng sâu tịch nhàn

Chánh niệm, chánh giác... đạo tràng

Thiên nhân ái kính vô vàn tín tâm.

DS181

182.

Trên đời nhơn hữu tứ nan

Sinh làm người khó, sống càng khó hơn

Khó nghe diệu pháp chánh chơn

Khó gặp Phật độ, thoát hôn mê đời.

DS182

183.

Chớ làm điều ác khổ thời

Việc lành gắng giữ, niềm vui nẻo trần

Tâm ý trong sạch tích nhân

Lời chư Phật dạy đạo phần dưỡng tu.

DS183

184.

Niết bàn, Phật dạy công phu

Nhẫn nhục khổ hạnh, tối ưu quả lành

Xuất gia không hại chúng sanh

Sa môn quả vị thiền hành tướng tâm.

DS184

185.

Phỉ báng, não hại sai lầm

Tinh nghiêm giới luật, cao thâm pháp mầu

Uống ăn chớ có tham cầu

Tinh tấn tịch tịnh nhiệm mầu Phật gia.

DS185

186 - 187.

Giả sử mưa vàng hằng sa

Cũng không thỏa mãn lòng tà dục tham

Người trí rõ biết dâm căn

Khổ nhiều, vui ít trói trăn muôn ngàn

DS186

Phật rằng - dục lạc trời ban

Chớ mong thọ hưởng, nghiệp hằng nảy sinh

Đệ tử giác ngộ cao minh

Quyết trừ ái dục vô minh tận cùng.

DS187

188 - 192

Chớ vì sợ hãi mông lung

Quy y thần núi, thần rừng, miểu hoang

DS188

Phải đâu chỗ dựa bình an

Muốn cầu tối thượng, lại quàng vẩn vơ

DS189

Quy rồi, khổ não nguyên chờ

Lòng không an tịnh, mộng mơ đủ điều

Trái lại Tam bảo cao siêu

Hiểu biết chơn chánh, thấu điều tiến tu

DS190

Tứ đế - khổ, tập, diệt... ưu

Tám chi thánh đạo(1), thượng cầu tối tôn

DS191

Quy y nương tựa Phật môn

Tự tu, tự giác, sinh tồn... chánh tri

DS192

193.

Bậc thánh tâm đức dũng bi

Đường trần khó gặp, ít khu du hành

Nơi nào thánh nhơn hiện sanh

Hữu phước gia tộc, đạo lành nở hoa.

DS193

194.

Hạnh phúc thay, Phật trú tòa

Chánh pháp diễn nói... hằng hà diệu tuyên

Tăng già hòa hợp hiện tiền

Tứ chúng hạnh phúc, nhơn thiên thanh bình.

DS194

195 - 196.

Cúng dường các bậc vô sanh

Đệ tử chư Phật, thường hành viễn ly

DS195

Không còn hối hận sầu vi

Công đức vô lượng, vô vi tịch nhàn

Cúng dường vô úy Niết bàn

Giải thoát thượng phẩm thượng sanh sen vàng.

DS196

trích Lời vàng vi diệu

-----------------------------------

(1) Bát chánh đạo gồm: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: