CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phẩm Song yếu - Yamaka Vagga

1.

Xưa nay các pháp trong đời

Tâm làm chủ, tâm gọi mời mà nên

Ngày ngày ác hạnh triền miên

Nói năng, hành động dính liền nhiễm ô

Như bánh xe theo chân bò

Nghiệp khổ cũng thế hẹn hò cùng tâm.

01

2.

Xưa nay các pháp trong đời

Tâm làm chủ, tâm gọi mời mà nên

Ngày ngày thân tâm tịnh yên

Nói năng, hành động, ý hiền thiện nhân

Như hình với bóng keo sơn

Phước lạc cũng thế, theo chân quả lành.

02

3.

Người kia lăng mạ, chửi tôi

Đánh đập, phá hoại, cướp hôi gian trần

Ai còn ôm ấp khổ thân

Oán oán tương báo khó phần thoát ra.

03

4.

Người kia lăng mạ chửi tôi

Đánh đập, phá hoại, cướp hôi gian trần

Ai mà bỏ được nhẹ thân

Oán oán thôi dứt, yên phần tịnh tu.

04

5.

Xưa nay định luật ngàn thu

Hận thù đối đáp hận thù khó phai

Từ bi dập tắt hận ngay

Ấy là diệu dược đại tài xưa sau.

05

6.

Người tranh luận chẳng hiểu sâu

Thân ta sống chết qua mau khó lường

Ai mà giác ngộ vô thường

Không còn tranh chấp nêu gương đạo hiền.

06

7.

Người mê tham chấp đảo điên

Tham sống khoái lạc, trói duyên nghiệp đời

Các căn không nhiếp hộ thời

Ăn uống vô độ, biếng lười tự thân

Dễ bị nghiệp ma xoay vần

Như cây trước gió, phù vân khổ sầu!

07

8.

Người tỉnh tham chấp lìa xa

Chăng ham khoái lạc huyễn ma ảo đời

Các căn tỉnh giác xinh tươi

Ăn uống tiết độ, thời thời siêng năng

Không bị ma nghiệp trói trăn

Như tảng đá vững, gió hằng khó lay.

08

9.

Những ai mặc áo cà sa

Không bỏ uế trược(2) chẳng là người tu

Không tự khắc kỷ công phu

Thà rằng đừng mặc, hơn phù hư danh.

09

10.

Những ai tinh tấn tu hành

Uế trược buông bỏ, giới thành luật nghiêm

Tự mình khắc kỷ đạo hiền

Mặc áo như thế, hạnh thiền sáng danh.

010

11.

Phi pháp(3) tưởng là thiện sanh

Thiện sanh(4) lại thấy chẳng lành đảo điên

Nghĩ suy tà vạy não phiền

Người tu như thế, chơn thiền khó mong.

011

12.

Chơn thật thấy chơn thật trong

Phi chơn thấy rõ trống không đúng là

Tư duy đúng đắn chánh tà

Người tu như thế ma ha diệu kỳ.

012

13.

Nhà lợp không kín hở hang

Ắt bị mưa dột lan man đầy nhà

Người tu tâm tánh vạy tà

Tất bị tham dục đẫy đà mê tâm.

013

14.

Nhà khéo lợp kín trước sau

Không bị mưa dột lao đao khổ sầu

Người tu tâm tánh thanh cao

Không bị tham dục chen vào an tâm.

014

15.

Đời này, chỗ này ăn năn

Đời sau, chỗ khác cũng rằng như in

Kẻ làm điều ác vô minh

Trước sau đều bị bóng hình đuổi theo

Ác nghiệp quả khổ cực nghèo

Giày vò cắn rứt mãi đeo kiếp người.

015

16.

Đời này, chỗ này sống vui

Đời sau, chỗ khác nụ cười hân hoan

Người làm thiện nghiệp bình an

Trước sau đều cũng rỡ ràng pháp duyên

Cực lạc, hạnh phúc hiện tiền

Mình làm mình hưởng nối liền quả nhân.

016

17.

Đời này, chỗ này buồn than

Kẻ gây ác nghiệp gian nan hại đời

"Ác nghiệp tôi đã tạo rồi

Nay nó sanh quả đứng ngồi bất an"

Nó khóc buồn, nó kêu than

Vì phải đọa khổ vô vàn đớn đau!

017

18.

Đời này, chỗ này vui mừng

Đời sau, chỗ khác tưng bừng phước duyên

Người tu hành, quả hiện tiền

"Tôi đã tạo phước, nối liền thiện căn"

Nhân quả tái sanh cõi lành

Đời đời hoan hỷ cao thanh an bình.

018

19.

Dù cho đọc tụng nhiều kinh

Không tu không tập, tự khinh chính mình

Sống buông lung, phước chẳng sanh

Sa môn quả báo mỏng manh kiếp người

Kẻ chăn bò, hưởng công thôi

Ngày ngày tôi tớ, kiếp đời phù du!

019

20.

Kệ kinh đọc tụng công phu

Nghiệm suy ý nghĩa, tập tu hành trì

Sáng chiều đoạn tham sân si

Thân tâm thanh tịnh, giữ y đạo hiền

Xa lìa thế tục trần duyên

Đời này, đời khác hạnh thiền Sa môn.

020

Trích Lời vàng vi diệu

 

 

-------------------------------------------------------

(1) Những pháp yếu được diễn nói theo cách song đối

(2) Chỉ tham dục v.v...

(3) Như bốn thứ tự cụ là áo, cơm, thuốc uống, nhà ở và mười thứ tà kiến.

(4) Như giới, định, huệ và chánh kiến v.v....

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: