CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phẩm Tâm - Citta Vagga

33.

Tâm phàm phu xao động luôn

Rất khó kềm chế, lại thường đổi thay

Người trí chánh trực hiền ngay

Như mũi tên thẳng, thợ tài làm nên.

DS033

34.

Như cá bị ném lên bờ

Vùng vẫy sợ sệt, bơ thờ khổ thân

Người tu nỗ lực tinh cần

Tìm thoát cảnh giới ma phần ác tâm.

DS034

35.

Phàm phu ngũ dục(1) xoay vần

Tham đắm xao động phong trần phù du

Ai người tỉnh ngộ điều nhu

Gìn giữ  tâm tánh dưỡng tu an lành.

DS035

36.

Phàm phu ngũ dục xoay quanh

Che lấp u ẩn biến sanh mê tình

Người trí phòng hộ tâm bình

Nhờ khéo phòng hộ, giữ mình yên vui.

DS036

37.

Phàm phu thích sống ham chơi

Vô hình vô dạng lấp vùi hang sâu

Người biết điều phục quay đầu

Giải thoát trói buộc, ma sầu ngẩn ngơ!

DS037

38.

Kẻ không an định thờ ơ

Không biết chánh pháp, lơ mơ tánh đời

Không tín tâm, lòng chơi vơi

Mong đạt trí tuệ... ắt thời mù xa.

DS038

39.

Người thanh tịnh, tâm an hòa

Thiện ác đối trọng vượt xa thông thường

Không loạn vọng, không nhiễu nhương

Không sợ hãi... giác ngộ nương pháp trần.

DS039

40.

Thân như đồ gốm mong manh

Cột trói tâm giữa... quách thành nhân gian

Ma quân, kiếm báu dẹp tan

Trí tuệ đừng để đa mang phù trầm.

DS040

41.

Thân này ngắn ngủi sương tan

Chết nằm trong đất, mơ màng giấc say

Còn đâu ý thức đêm ngày

Như cây khô liệng bỏ ngoài đồng hoang!

DS041

42.

Trái oan hại kẻ trái oan

Hận thù - thù hận muôn ngàn tai ương!

Không bằng ác nghiệp vấn vương

Tâm niệm hành động... mình thường tự gây!

DS042

43.

Cha mẹ, bà con... những ai

Cũng không bằng chính tâm này làm nên!

Thân khẩu ý... hành động hiền

Tăng trưởng cao thượng, phước duyên để đời.

DS043

trích Lời vàng vi diệu

--------------------------------------------

(1) Năm thứ dấy lên lòng dục của con người từ bên trong là sắc, thinh, hương, vị và xúc; năm thứ dục lạc dấy lên dục vọng của con người từ bên ngoài là tài, sắc, danh, thực và thùy

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: