CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phẩm Tạp - Pakinnaka Vagga

290.

Nếu bỏ vui nhỏ quay về

Được hưởng vui lớn xum xuê quả lành

Người trí sung sướng thật hành

Lìa bỏ vui nhỏ, cất dành tương lai.

290

291.

Cầu mình vui, để khổ ngoài

Việc làm như vậy, khó tài biện minh

Lòng sân hận tự buộc mình

Không sao thoát khỏi oán tình khổ đau!

291

292.

Việc đáng làm, không dồi trau

Việc không đáng, lại trói vào ngày đêm

Người phóng túng, ngạo mạn thêm

Lậu tập tăng mãi, khó nên an bình.

292

293.

Thường tự quán sát chính mình

Việc không đáng, chớ lụy tình tạo gây

Việc đáng làm, gắng làm ngay

Lậu tập nhất định tháng ngày tiêu tan.

293

294.

Mẹ ái dục, cha kiêu căng

Hai dòng đế nghiệp giết phăng cho rồi[1]

Quốc vương[2] và cả bề tôi[3]

Bà la môn hướng nghiệp đời vô ưu[4]

294

295.

Mẹ ái dục, cha hiềm thù

Hai dòng đế nghiệp phù du mơ màng

Diệt luôn hổ tướng nghi nan

Bà la môn hướng quả vàng trượng phu.

295

296.

Đệ tử Gotama điều nhu

Luôn tự tỉnh giác công phu đêm ngày

Thường niệm danh hiệu Như Lai

Niệm niệm thanh tịnh khứ lai Phật đà.

296

297.

Đệ tử Phật tổ Gotama

Luôn tự tỉnh giác thiền na đêm ngày

Thường niệm pháp bảo Như Lai

Niệm niệm thanh tịnh thoát ngoài tử sanh.

297

298.

Đệ tử Gotama hạnh lành

Luôn tự tỉnh giác vô sanh diệu mầu

Ngày đêm tinh tấn vô cầu

Tăng già niệm tưởng làu làu pháp mô

298

299.

Đệ tử Gotama thượng tôn

Luôn tự tỉnh giác tâm hồn tiến tu

Ngày đêm tinh tấn công phu

Thường niệm thanh tịnh sắc phù huyễn thân.

Đệ tử Gotama thượng tôn

Luôn tự tỉnh giác tâm hồn tiến tu

Ngày đêm tinh tấn công phu

Thường niệm thanh tịnh sắc phù huyễn thân.

299

300.

Đệ tử Phật tổ hiện thân

Luôn tự tỉnh giác hữu phần khứ lai

Ngày đêm tỉnh giác trong ngoài

Vui điều bất sát, liên đài thơm hương.

300

301.

Đệ tử Phật tổ thượng phương

Luôn tự tỉnh giác lạc thường ngày đêm

Thường ưa tinh tấn hành thiền

Vui buồn soi chiếu diệu huyền mười phương.

301

302.

Xuất gia khó đoạn ái thường

Tại gia sinh hoạt khó nương pháp mầu

Không bạn chung ở khổ sầu

Luân hồi qua lại nhịp cầu trái oan

Làm người chớ thích đeo mạng

Thống khổ dừng lại, thoát đàng bi thương

302

303.

Chánh tín, giới hạnh làm gương

Thánh tài[5], danh dự… soi đường thế nhân

Người nào được thế thượng phần

Đi đâu cũng được khách trần tôn vinh.

303

304.

Làm lành danh tiếng hữu tình

Như đỉnh núi tuyết trắng tinh sáng ngời

Làm ác tăm tối đất trời

Như bắn cung giữa đêm thời mù xa.

304

305.

Người tu tỉnh thức mình ta

Ngồi, nằm, đi, đứng… đều là hân hoan

Chốn rừng sâu, không buồn than

Thường lạc tĩnh lặng, ngập tràn niềm vui.

305


[1] Dụ cho Thường kiến và Đoạn kiến

[2] Chỉ cho 12 xứ; gồm 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và 6 trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.

[3] Chỉ sự dục lạc.

[4] Chỉ quả vị lậu tận A-la-hán.

[5] Thất thánh tài gọi tắt là Thánh tài, tức tài sản của bậc thánh; gồm: tín, tấn, tàm, quý, đa văn, bố thí và xả ly.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: