CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phẩm Thế gian - Loka Vagga

167.

Chớ theo ích kỷ ác tà

Thân buông lung, chớ mặn mà thích ưa

Tà thuyết chớ có say sưa

Tục trần tăng trưởng dây dưa nghiệp trần.

DS167

168.

Đừng buông lung, gắng chuyên cần

Làm thiện, chánh pháp giữ phần tín tâm

Người hành chánh pháp cao thâm

Đời này, đời khác hương trầm thơm bay.

DS168

169.

Sống theo chánh pháp đức tài

Tránh xa việc ác, quấy sai không làm

Người hành chánh pháp vượt phàm

Đời đời tăng trưởng thiền tâm phước lành.

DS169

170.

Như bọt nước trôi sống xanh

"Lầu sò chợ bể"(1) mong manh ảo huyền

Mắt sáng biết đời đảo điên

Chẳng sợ thần chết gây phiền âu lo.

DS170

171.

Giả sử thế gian phước to

Trang hoàng lộng lẫy xe phò vua đi

Người xem mê muội xầm xì

Người trí rõ biết sá gì bận tâm!

DS171

172.

Trước dễ duôi, sau chuyên cần

Đó là ánh sáng phước phần nhân thiên

Như vầng trăng sáng hương thiền

Xóa tan mây ám, đẹp miền trần gian!

DS172

173.

Trước làm ác, sau làm lành

Quay đầu thức tỉnh, thiện danh cõi người

Như vầng trăng chiếu rạng ngời

Xóa tan mây ám, tụ đời hiền lương.

DS173

174.

Như chim thoát lưới lồng khuôn

Mấy con bay thẳng bốn phương đất trời

Thế gian này được mấy người

Nhìn xa trông rộng, giữ đời trượng phu.

DS174

175.

Thiên nga bay giữa không hư

Người thần thông vượt ngục tù nhân gian

Bậc đại trí thắng ma quân

Mới bay thoát cõi phàm trần đong đưa.

DS175

176.

Những ai phạm đạo nhất thừa

Thích nói vọng ngữ, móc mưa chánh tà

Đời sau tham đắm phù hoa

Nhân ác trổ quả, hóa ra não phiền.

DS076

177.

Người xan tham khó sanh thiên

Kẻ ngu bố thí, tích hiền không ưa

Người trí tùy hỷ sớm trưa

Bố thí, công đức phụng thừa hiên ân.

DS177

178.

Thống suất cõi đất dư phần

Chư thiên ngôi chủ, thiện thần tầng cao

Làm sao sánh ví vị nào

Tu đà hoàn(2) quả nẻo vào chân nhân.

DS178

trích Lời vàng vi diệu

-------------------------------------------------

(1) Lầu sò chợ bể là dịch nghĩa ngữ "Thần lâu hải thị" để chỉ cảnh huyển hóa không thật. Những làn khí bốc lên trên mặt biển gặp phải ánh nắng, hoặc làn khí tương phản mà hiện ra những bóng hình xa như lầu đài chợ búa. Người xưa không tin những làn hơi khí ấy là hơi của giống sò thần từ đáy biển phun lên.

(2) Tu đà hoàn còn gọi là Nhập lưu, nghĩa là bắt đầu nhập vào dòng thánh. Đây là thánh vị đầu tiên trong bốn thánh quả sau khi đệ tử Phật phá được ba kiết sử thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: