CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phẩm Trí giả - Pandita Vagga

76.

Người hiền trí thường khuyên răn

Chỉ bày lầm lỗi, nên hằng nhận ra

Bất toàn xấu khuyết nơi ta

Tự biết tránh bỏ mới là khéo tu

Kết thân bậc trí công phu

Kho tàng bảo vật chơn như đạo hiền.

DS076

77.

Người hay khuyên nhủ, giáo khuyên

Cản ngăn tội lỗi,  kết duyên hạnh lành

Được người thiện quý mến danh

Bị người quấy ác ghét ganh tỵ hiềm.

DS077

78.

Chớ làm bạn hữu ác duyên

Chớ làm bạn hữu ươn hèn chấp nê

Hãy làm bạn pháp Bồ đề

Kiến hành cao thượng đi về đồng tu.

DS078

 

79.

Uống nước chánh pháp vô ưu

Tâm tánh thuần tịnh ngã như thức tình

Người trí thường hỷ lạc sinh

Ưa nghe diệu pháp, tựu thành quả chơn.

DS079

80.

Người nào việc nấy đạo nhân

Tưới nước dẫn nước, mộc phần mộc lo

Cung tên sáng tối uốn dò

Người trí điều phục mà nhờ lấy thân(1).

DS080

81.

Ngọn núi kiên cố giữa trần

Gió lay chẳng sợ, quỷ thần chẳng e

Tán dương, hủy báng, khen chê

Tâm người đại trí một bề tịnh thanh.

DS081

82.

Như hồ nước lặng trong xanh

Vừa yên, vừa sáng tinh anh mặt hồ

Người trí huệ giữa bùn nhơ

Nghe pháp tĩnh mặc như thơ hương thiền.

DS082

83.

Người hiền thường sống an nhiên

Dục tham không nghĩ, lụy phiền sạch trong

Kẻ trí xa lìa viễn vông

Xao động niệm lự thoát vòng buồn vui.

DS083

84.

Không vì thiên hạ ngọt bùi

Cũng không hề nễ dù người thân sơ

Người trí không hành động nhơ

Không cầu con cái, hay nhờ quyền uy

Cầu giàu có, cầu vương phi

Đem bất chánh, đổi tiện nghi cho mình

Được vậy mới gọi hiền minh

Đạo đức trí tuệ viên thành đạo tâm.

DS084

85.

Trong số đông tìm chân nhân

Bờ kia(2) đạt đến pháp thân nhiệm mầu

Phần nhiều còn lại lao xao

Bồi hồi vơ vẩn chiêm bao bờ này(3).

DS085

86.

Người nào thường thuyết pháp hay

Biết nương chánh pháp ngày ngày tịnh tu

Tự mình tích tụ điều nhu

Bờ kia đạt đến thoát mù tà ma.

DS086

87.

Ác (hắc) pháp tự biết nhận ra

Thiện (bạch) pháp tu tập mới là sáng tâm

Lìa gia đình, sống độc thân

Sa môn phúc quả, hạnh nhân Bồ đề.

DS087

88.

Người trí gột sạch cấu mê

Cầu vui chánh pháp tìm về tánh chơn

Xa lìa ngũ dục ảo trần

Thực tu, thực chứng Niết bàn hạo nhiên.

DS088

89.

Hành giả tinh tấn hành thiền

Giác chi(4) bảy đóa sen thiêng thơm lành

Phiền não, nhiễm ái, vô sanh

Niết bàn diệu thể trú thành phạm âm.

DS089

trích Lời vàng vi diệu

-----------------------------------------

(1) Khắc chế năm căn đừng cho thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc điều quấy.

(2) Cảnh giới Niết bàn.

(3) Cảnh giới sanh tử.

(4) Thất giác chi còn gọi là Thất bồ đề phần gồm: Trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định và xả.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: