CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chữ tu

 

tuketinhtam-A

CHỮ TU

 

Tu sao lìa khỏi cảnh sông mê

Tu gắng gìn tâm giữ trọn thề

Tu thoát luân hồi xa tục lụy

Tu bồi linh tánh lại nhàn quê

Tu trừ lục dục thân yên lặng

Tu tịnh chơn nguơn ngũ khí kề

Tu đắc kim thân tròn quả vị

Tu thành Tiên Phật Niết-bàn về.

 

CHỮ NHẤT

 

Nhất thiếu thông hề sự lý minh

Nhất tâm khai ngộ chuyển mê tình

Nhất thừa biệt tướng Như Lai hiển

Nhất tán vạn thù tận ý kinh

Nhất thiết độ nhân đăng bỉ ngạn

Nhất từ nhẫn nhục thị vô sinh

Nhất trần bất nhiễm đồng chư Phật

Nhất thiết giai không tổng đắc thành.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: