CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kệ hồi tâm

 

tuketinhtam-A

KỆ HỒI TÂM

 

Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh

Dốc một lòng nhập Thánh siêu phàm,

Sắc, tài, danh, lợi chẳng ham

Thị phi phủi sạch, luận đàm mặc ai…

 

Tuyết ban mai lâu dài chi đó?

Thân người đời nào có bao lâu?

Nhộn nhàng trong cuộc bể dâu,

Xuân xanh mới đó, bạc đầu rồi đây…

Ba vạn sáu ngàn ngày công khó

Chia phần riêng cho đó một hòm

Của tiền để lại nhi tôn

Bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng.

Chốn cửu tuyền khác miền dương thế

Quỷ ngưu đầu không nể chẳng kiêng

Tội hành nghiệp khảo liền liền

Bao lần thảm độc, bao phen đoạn trường…

 

Rất thảm thương là đường sanh tử

Dám khuyên người ngó thử lại coi

Thân như pháo đã châm ngòi

Nổ vang một tiếng rồi coi thể nào?

Tiếc công lao biết bao xiết kể

Sự đáo đầu cũng thế thì thôi

Trăm năm sự nghiệp phủi rồi

Mênh mông biển khổ luân hồi cực thân.

Lửa hồng trần rần rần cháy dậy

Người say mê nếu thấy phải kêu

Tĩnh tâm xét lại mấy điều

Trước tu đạo đức, sau siêu linh hồn.

Sự dại khôn, chẳng cần khôn dại

Trước lỗi lầm sau phải ăn năn

Biển sâu nước khỏa còn bằng

Mây tan gió tạnh bóng trăng sáng lòa.

 

Cõi Ta-bà có tòa Cực Lạc

Dòng sông mê biển giác chẳng xa

Y theo giáo pháp Thích Ca

Tự nhiên bổn tánh Di Đà phóng quang!

Đã gặp đàng chưa toan dời bước,

Còn tiếc chi chân bước lờ đờ?

Khuyên đừng đem dạ tưởng mơ

Trăm năm cuộc thế như cờ bị vây.

Rút gươm huệ dứt dây tham ái

Lấy tâm thần lấp ải sông mê

Nương theo cội giác Bồ-đề

Trước sau rồi cũng đồng về Tây phương.

 

Khuyên tất cả các hàng nam nữ

Kíp tầm thầy thọ chữ “Quy y”

Kiên trì Ngũ giới, Tam quy

Giữ lòng từ mẫn, sân si phải chừa

Diệt ác quấy, ngăn ngừa tội lỗi

Dưỡng tinh thần, tâm nội phát minh

Đạo mầu bí nhiệm huyền linh

Là phương giải cứu chúng sinh phản hồi.

 

Nghĩa chữ Tam là ngôi Tam Bảo

Phật, Pháp, Tăng chỉ tại lòng ta!

PHẬT là giác tánh soi xa

Mở đường sáng suốt vượt qua cõi trần.

Nghĩa chữ PHÁP giải phần chánh kiến

Dứt kiêu căng, bỏ chuyện thị phi…

TĂNG là chủ tịnh tinh vi

Sáu căn trong sạch, dung nghi thuận hòa.

Vận Tam Bảo lấy ra đối trị

Dứt sáu trần tức thị chơn tu!

Còn như bỉnh tức công phu

Luyện tinh, hóa khí, rèn tu nguyên thần.

 

Nghĩa Tam Bảo phân trần chỉ rõ

Người tu hành lấy đó thềm thang,

Còn câu Tam Bảo thế gian

Chia ra thể, dụng, đôi đàng phân minh:

PHẬT BẢO là tượng hình ra đó

Để phụng thờ lòng có đức tin,

PHÁP BẢO gồm Luật, Luận, Kinh

Bản đồ vẽ sẵn phân minh chỉ rành,

TĂNG BẢO là lòng thành thoát tục

Chán sự đời cạo tóc đi tu

Cửa thiền tinh tấn công phu

Chí tâm được đến Vô dư Niết-bàn.

 

Nghĩa Tam Bảo thế gian là đó

Nhờ có thầy đường ngõ mới thông

Thầy như lạch nước lòng sông,

Nếu không lòng lạch nước trong bao giờ.

Mắt lờ mờ, tay rờ, chân bước

Thế vậy mà xông lướt sao xong

Quy y trước sửa tấm lòng

Có thầy chỉ giáo ra vòng tử sanh.

Có thể dụng mới rành đạo lý

Thấy trăng nhờ người chỉ cho ta

Chữ “Quy” phân bạch đó là:

Bỏ nơi hắc ám về nhà quang minh.

Nghĩa chữ “Y” như hình mặc áo

Trang tu hành Thánh giáo phải tuân

Trau dồi đạo đức sáng trưng

Nước không xao động ló vầng trăng thanh.

 

Trong Ngũ giới, sát sanh thứ nhất

Người tu hành thể đức háo sanh

Vật, người một khí hoá thành

Chớ nên sát hại mất danh thiện từ.

Giới thứ hai: diệt trừ trộm cắp

Vật của người chẳng đặng tham lam

Công, tư của cải bạc vàng

Chớ nên móng ý lấy làm của ta.

Giới thứ ba: cấm tà sắc dục

Chớ tư tình lén lút ngoại duyên

Trăng hoa lòng chớ đảo điên

Tam cang cũng phải răn khuyên từ từ…

Giới thứ tư: dứt trừ vọng ngữ

Chớ buông lời hung dữ điêu ngoa

Ngược xuôi láo xược lời ma

Nói qua nói lại cùng là hung hăng…

Giới thứ năm: cấm ngăn uống rượu

Việc lỗi lầm bởi tửu mà ra

Say sưa mê muội lòng tà

Dữ hơn thuốc độc, phá nhà hư linh…

 

Lấy Năm giới sửa mình là đạo

Dụng Tam quy kiến đạo Pháp thân

Từ Bi Hỷ Xả là nhân

Tinh tấn là quả, giải phân rõ ràng.

 

Nghĩa chữ Đạo như đàng đi đó

Song đàng đi chẳng có bao lâu

Dẫu mà ngàn dặm cao sâu

Mối đường bắt đặng ngõ hầu chẳng xa.

Chớ bôn ba nhận ma tác Phật

Uổng công trình, chôn mất tánh linh

Than ôi, biển khổ minh minh

Người mù cầm lái đưa mình sao xuôi!

Đứa mù dắt lũ đui theo dõi

Sa lửa hầm còn hỏi chi chi…

Phải tìm đến bậc trí tri

Đạo mầu mới tỏ, đường đi mới tường.

 

Bát chánh đạo mối đường đã trổ,

Tứ diệu đề là chỗ nghỉ ngơi,

Đèn lòng soi sáng khắp nơi

Thinh thinh trí huệ một trời quang minh.

Đọc Tâm Kinh cho tinh cho suốt

Dẫu mà đường chưa thuộc cũng thông

Vậy hay sắc tức thị không

Chẳng nên chấp sắc mà không cũng đừng.

Đạo vô cùng, chấp trung là đạo

Lý nhiệm mầu uẩn áo thâm sâu

Đạo mầu khắp hết đâu đâu

Cứ trong sắc tướng tìm cầu mới ra.

Tuy sắc tướng, nhưng mà vô tướng

Vô tướng từ hữu tướng mà ra…

Hữu, vô chung ở một nhà

Chẳng nên chấp hữu cùng là chấp vô.

Trong hữu tướng, lý vô ẩn đó

Vô tướng mà tướng có ẩn trong

Hữu, vô bước khỏi hai vòng

Mới biết đạo lý không trong không ngoài.

 

Thỏ vảnh tai gọi hai sừng đó

Chấp trước mà nói có nói không

Thử coi ba thú qua sông

Ba xe ngoài cửa đều không khác nào.

Ngoài vườn lửa ào ào cháy dậy

Bầy trẻ thơ chơi nhảy trong nhà

Khuyên răn chúng chẳng chịu ra

Mở lời phương tiện thiệt ba xe ngoài.

Đại biện tài trừ hai còn một

Tột bậc rồi thì một cũng không!

Xưa nay sự lý viên dung

Cứ trong thể dụng Thích trung thì nhằm.

 

Y tam giáo khỏi lầm lạc lối

Tu trở về nguồn cội bổn nguyên

Đạo vàng thâm lý diệu huyền

Định lòng, định tánh tỏ liền tâm đăng.

Nước gợn lằn, bóng trăng nhấp nhoáng

Trăng lu mờ vì áng đám mây

Làm cho nước đứng mây tan

Tự nhiên sáng suốt thiền quang nhiệm mầu!

 

Đạo không cầu do đâu mà được?

Coi giấy xưa chấp trước hữu, vô

Lằn mằn dưới gốc cây khô

Mà trông có trái gẫm âu nực cười!

Trong mắt người có ngươi mới tỏ,

Sách không thầy mới ngỏ làm sao?

Xưa nay giáo pháp truyền trao

Không thầy há dễ mặt nào nên thân.

Xưa Thánh nhân ân cần Lão Tử,

Huỳnh Đế còn xử sự Quảng Thành,

Thiện Tài ngũ thập tam tham,

Thiếu Lâm đoạt lý Thần Quang lưu truyền…

Xem lịch sử tiên hiền, cổ Thánh

Biết bao phen khổ hạnh công dày

Vẹt đường mở lối chông gai

Hố hầm bồi đắp đến nay cũng nhiều

Sửa lộ cả, bắc kiều rước khách

Chèo thuyền từ cấp bách đưa sang

Đáo hoàn bổn quốc Tây phương

Hưởng thọ vĩnh kiếp thanh nhàn muôn thu…

 

Người chí quyết tìm tu học đạo

Cầu hỏi thầy vật báu ở đâu?

Đạo tuy rộng lớn cao sâu

Nhỏ hơn mảy bụi dễ hầu biết sao!

Muốn cho khỏi ra vào tam giới

Phải nhớ câu “Tự tại bất thành”,

Nhơn tay mới thấy trăng thanh

Chớ chấp văn tự tu hành uổng công.

Nên cổ đức có ông Tông Bổn

Vịnh sơn cư có bốn câu rằng:

“Sơn cư phong cảnh tự thiên nhiên

Đại đạo chi chiêu tại mục tiền

Bất thức tổ tông thâm mật chỉ

Đồ lao niệm Phật dữ tham thiền.”

Ấy là cặn kẽ bảo khuyên

Phải cầu giáo ngoại biệt truyền diệu tâm,

Chớ chấp trước thinh âm sắc tướng

Cảnh ngoại cầu vọng tưởng đảo điên!

Kính lời khuyên khách hữu duyên

Biết nghe chỉ đạo chớ phiền lời ngay…

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: