CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khuyên niệm Phật

KHUYÊN NIỆM PHẬT

 

Thay lời tựa

Tu là cội phúc, Tình là dây oan

Đời là biển khổ

Tưởng đến Đức Phật
     Tưởng đến ân Mục Kiền Liên

Khuyên bỏ rượu

Lời Thầy khuyên

Một giấc mộng trường

Khuyên bỏ trầu,…

Đời đáng yêu hay đáng chán

Tình sư đệ

Tu là phải hành

Thế gian là mộng ảo

Vịnh hoa bướm

Vịnh cành dương

Kéo đờn,…

Lời Thầy dạy

Khuyên ăn chay

Khuyên niệm Phật

Cõi Phật đang chờ người niệm Phật

Lâm chung có Phật rước đem về… 

 

Di Đà lục tự sáu câu

Giải sơ sáu nghĩa sửa tâm tu hành

Bấy lâu chẳng hiểu cho rành

Nay phân chỉ rõ lý chơn đặng tường

Di Đà hãy niệm cho thường

Ấy là sáu báu hãy đem vào lòng

Tìm ra sáu nghĩa cho thông

Đặng mà sửa tánh trừ ma nơi mình

Học qua sáu nghĩa cho minh

Rồi ta cố gắng giữ gìn hành theo

Trước trừ sáu quỷ đùm đeo

Sau là trừ lũ thất tình vấn vương

Bền lòng hai chữ thiện lương…

Nhắm ngay thẳng lối một đường mà đi

Chữ NAM hãy gắng làm y

Tâm không lẳng lặng vướng chi việc trần

Niệm thì cố niệm ân cần

Tâm không tưởng Phật đó là quỷ ma

Niệm cần tìm nghĩa cho ra

Chơn tâm Phật tánh ráng mà điểm tô

Chữ MÔ diệt hỏa hư vô

Tâm trần dứt bỏ đuổi xô lòng tà

Mở khai đèn trí huệ ra

Không không thanh tịnh ấy là định yên

Chữ A gìn giữ cho nguyên

Khí tinh nơi thận cần chuyên đủ đầy

Khuyên đừng dâm dục tạo gây

Sắc, tài, tửu, khí, đồ này tránh xa…

Chữ DI hãy giữ nhẫn hòa

Tinh thần, khí ý chớ mà cách nhau

Muốn gìn ba báu về sau

Nên bỏ hờn giận ghét ganh phải chừa

Ân cần tu niệm sớm trưa

Giữ theo chánh nghĩa đừng sai tấc lòng

Chữ ĐÀ tỏ sáng ngoài trong

Soi thông ngũ uẩn giai không đó mà

Hàm tàng nghĩa lý cao xa

Minh tâm kiến tánh rất là thậm thâm …

Chữ PHẬT là chỉ chơn tâm

Hãy đem trí não sưu tầm cho ra

Ấy là Phật chẳng có xa

Hễ tâm thanh tịnh Phật Tiên dựa kề

Niệm là để phá tánh mê

Tâm đừng vọng quấy gìn lòng từ bi

Niệm thì hãy gắng làm y

Theo lời Phật dạy nghiêm trì giới răn

Mỗi người có đủ thiện căn

Cố công niệm Phật siêu thăng liên đài

Ai mà niệm Phật hoài hoài

Phước tăng tội giảm có ngày tiêu diêu

Niệm Phật chẳng đợi trưa chiều

Sau dầu có thác Phật dìu dắt theo

Niệm Phật chẳng luận nghèo giàu

Không tốn tiền bạc mà sau thanh nhàn

Niệm Phật chẳng tốn tiền ngàn

Ngày sau sẽ đặng tòa vàng an thân

Niệm Phật sớm tối ân cần

Ngày đêm siêng niệm có phần siêu sanh

Niệm Phật đừng có đua tranh

Theo đời văn vật tánh lành bỏ qua

Niệm Phật khỏi họa yêu ma

Khuyên trần ráng niệm lau tâm cho thường

Niệm Phật khỏi nghiệp vấn vương

Thường thường xét lỗi của ta hàng ngày

Niệm Phật nợ thế đừng vay

Nợ trần ráng trả có ngày thảnh thơi

Niệm Phật đừng tưởng vui chơi

Thoát ngoài danh lợi lưới đời khỏi bao

Niệm Phật đi đứng ra vào

Ngồi nằm vẫn niệm dám nào bỏ lơi

Niệm Phật khuyên hỡi ai ơi!

Sớm mau tỉnh ngộ tầm nơi tu hành

Niệm Phật hằng giữ chơn thành

Không điều xảo mị chẳng sanh vạy tà

Niệm Phật bất luận trẻ già

Nữ, nam, bần, phú đồng là hữu nhân

Niệm Phật hưởng phước huệ ân

Dứt lìa tội lỗi xoay vần oan khiên

Niệm Phật được bước lên thuyền

Vượt qua bờ giác khỏi miền lao lung

Niệm Phật thâm diệu vô cùng

Ai đồng niệm Phật về chung thiên đàng

Niệm Phật sẽ đến Niết-bàn

Hưởng phần khoái lạc, muôn ngàn thú vui

Niệm Phật tắm rửa lau chùi

Phàm tâm quét sạch chẳng vùi trần nhơ

Niệm Phật chẳng có đợi chờ

Năm tàn tháng lụn, ngày giờ chóng thâu

Niệm Phật chớ nệ mau lâu

Dứt dây oan trái khỏi thâu nợ trần

Khuyên chung tất cả xa gần

Gắng công niệm Phật là phần quý thay !

Trước là tránh khỏi họa tai

Sau dầu có thác về ngay sen vàng

Chúc cầu khắp cả các hàng

Nhứt tâm niệm Phật, Tây phang sớm về.

 

Tây phang cảnh Phật trổ sen vàng

Chín phẩm trang nghiêm chốn Lạc bang

Nêu rõ tên người thường niệm Phật

Vãng sanh vui hưởng thú thanh nhàn 

 

Niệm niệm thường hành giữ tánh Không

Niệm luôn tưởng Phật ở trong lòng

Niệm vô biệt niệm … không còn niệm

Niệm được như vầy thấy chủ ông 

 

Phật ở đâu xa nhọc sức tầm

Phật là kiến tánh với minh tâm

Phật là giác ngộ, lìa tham vọng

Phật tánh chơn như khỏi lạc lầm.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: