CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phẩm Hoa - Puppha Vagga

44.

Ai chinh phục cõi đất này

Diệm ma(1), thiên giới(2)... trong ngoài nhân gian

Ai khéo giảng pháp âm vang

Như người thợ giỏi kết tràng hoa thơm!

DS044

45.

Bậc hữu học(3), nhiếp địa phần

Diệm ma, thiên giới... khắp trần chư thiên

Ai khéo giảng nói pháp duyên

Như người thợ giỏi kết viền hoa thơm!

DS045

46.

Thân như bọt biển vô thường

Phù trần huyễn hóa xoay vần nổi trôi

Phá dẹp ma quân luân hồi

Thoát vòng cám dỗ phép đời tử sanh.

DS046

47.

Trần gian nước lũ cuốn phăng

Xóm làng say ngủ mơ màng đêm thâu

Tử thần bắt kẻ tham cầu

Sanh tâm ái nhiễm hoa sầu rụng rơi!

DS047

48.

Tham ái mê hoặc dễ duôi

Không chán, không sợ mộng đời phù du

Những bông hoa úa xuân thu

Chính là cơ hội tử thù lôi đi.

DS048

49.

Sa môn đệ tử Mâu Ni

Vào xóm khất thực, ong thì tìm hoa

Hút mật, không hại người ta

Không tổn hương sắc, đúng là chân nhân.

DS049

50.

Chớ nhìn lỗi người cân phân

Có làm gì, hay không làm nghiệm suy

Nên tự hỏi mình trước đi

Đã làm, chưa làm vậy thì... nên chăng?

DS050

51.

Như bông hoa đẹp thường hằng

Chỉ khoe màu sắc, không bằng hương thơm

Điều lành người nói thiệt hơn

Không thật hành, ấy là tuồng dở hơi!

DS051

52.

Như bông hoa đẹp xinh tươi

Hương sắc thắm đượm mười mươi thơm nồng

Điều lành, nói làm thong dong

Thực tiễn kết quả sáng hồng nhân sinh.

DS052

53.

Từ vườn hoa chốn hữu tình

Kết tràng hoa đẹp phù sinh giữa trời

Từ thân giả hợp kiếp người

Khéo tu thiện nghiệp tích thời phúc duyên.

DS053

54.

Các thứ hương hoa hiện tiền

Chiên đàn, Mạt lỵ(4)... diệu huyền tỏa hương

Thường bay xuôi gió, xuôi đường

Không thể ngược gió bốn phương chan hòa

Hương giới, hương đức Tăng già

Ngược xuôi hòa quyện kết tòa liên hoa.

DS054

55.

Chiên đàn, Tất kỳ, Già la(5)

Thanh liên cùng với hằng sa hương huyền

Không hương nào vượt chư thiên

Chỉ hương đức hạnh xông lên khắp cùng.

DS055
56.

Chiên đàn, Già la... hương vân

Các hương vi diệu... thơm tầng trời cao

Hương nào chẳng sánh hương nào

Hương người đức hạnh ngạt ngào mười phương.

DS056

57.

Thành tựu phẩm hạnh chơn thường

Giải thoát, chánh trí, đạo trường tịnh thanh

Ác ma không thể vi hành

Không chi phối được đạo lành Thế Tôn.

DS057

58- 59.

Từ đống bùn nhơ trầm hôn

Hoa sen chớm nở tỏa thơm giữa đời

Thanh khiết trong sáng tâm người

Ta bà bụi bặm, rạng ngời chân nhân

Đệ tử chánh giác pháp thân

Trí tuệ soi chiếu thế trần độ sanh.

DS058

DS059

trích Lời vàng vi diệu

-----------------------------------------

(1) Diệm ma giới, theo nguyên chú thì bao quát cả bốn giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A tu la.

(2) Thiên giới, theo nguyên chú thì bao quát sáu tầng trời cõi dục và cõi nhân giới.

(3) Các vị đã chứng sơ quả Tu đà hườn, nhị quả Tư đà hàm, tam quả A na hàm và sơ quả hướng, nhị quả hướng, tam quả hướng, tức là hữu học, vì những vị này còn phải học tập giới, định, huệ. Đến khi chứng tứ quả A la hán thì được gọi là bậc vô học.

(4) Chiên đàn na (Cadana) là tên một loại cây thơm. Mạt lỵ ca (Mallika) là một loại hoa cỏ thơm, mọc um tùm như dây bìm.

(5) Bạt tất kỳ (Vassiki) là Vũ quý hoa. Đa gia la (Cagra) tên loại cây thơm.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: