CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bồ-tát Quán Thế Âm mười hai nguyện lớn độ sanh

QuanAm1 QuanAm2

1. Nam mô Tự Tại Viên Thông

Hạnh Phật hoằng hóa khắp trong vạn loài

2. Nam mô vô ngại khứ lai

Thường trú biển lớn tụng bài kinh thơm

3. Nam mô U Giới chập chờn

Tìm nghe suy quán cứu hồn sanh linh

4. Nam mô ma quái yêu tinh

Năng trừ hiểm nạn sự tình khổ nguy

5. Nam mô dương liễu tịnh trì

Nước cam lồ rưới thoát si ngàn đời

6. Nam mô hỷ xả ưu thời

Thường hành bình đẳng độ người trái oan

7. Nam mô ngày đêm khinh an

Tam đồ nguyện diệt khỏi đàng đau thương

8. Nam mô tử tôn cát tường

Gông xiềng tháo bỏ, thanh lương cõi lòng

9. Nam mô biển khổ mênh mông

Chúng sanh độ tận tịnh không thiền từ

10. Nam mô tàng lọng đón chờ

Đưa người giữa chốn mê mờ siêu thăng

11. Nam mô tuổi thọ khôn ngằn

Tây phương trực vãng thượng tầng siêu sanh

12. Nam mô vô thượng oai linh

Mười hai nguyện lớn quang minh rạng ngời.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: