CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ca ngợi Phổ môn

QAmBoTat TXTT


Phổ môn một phẩm khen Ngài

Quán Âm Bồ tát chẳng nài công lao

Thị hiện pháp Phật tối cao

Nghe lời khấn nguyện tìm vào độ nguy

Phương tiện thuyết pháp từ bi

Bến mê biển khổ tức thì cứu lên

Tuỳ duyên cảm ứng tới liền

Dắt dìu sanh chúng về miền lạc bang

Bốn biển êm lặng bình an

Ba đường, tám nạn vững vàng lánh xa.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: