CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khánh đản Quan Âm

Kính mừng khánh đản Quan Âm

Hương Sơn chốn Tổ tùng lâm con về

Trên non tu hú gọi hè

Le le bên suối chụm đầu nghe kinh

Nước non non nước hữu tình

Ngưỡng trông cảnh Bụt in hình Quan Âm

Đạo tràng chân tịnh thanh tâm

Năm vóc đảnh lễ dâng kinh cúng dường

Non thiêng lời nguyện ngân vang

Thiên Trù bừng ánh đạo vàng Thế Tôn

Chúng con nguyện một lòng son

Cúng dường Tam bảo, đáp đền Tứ ân

Nam mô Bồ-tát Quan Âm

Ơn Người dâng cả mùa xuân vĩnh hằng!

                                            (18 tháng 2 Quý Tỵ)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: