CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mẹ hiền Quán Âm

Mẹ là mẹ của bao đời

Nhân loại kính mẹ nguyện người thanh cao

Đức lòng của mẹ biết bao

Mấy ai đếm được công lao mẫu từ

 

Hiện thân từ cõi huyễn hư

Nơi đâu cũng hiểu lòng từ Quán âm

Bình cam lộ, rưới pháp âm

Ai người lâm nạn niệm tâm hướng về

 

Đức từ của mẹ cao xuê

Trăm tay nghìn mắt, độ mê cõi trần

Lòng từ ban rãi thâm ân

Như cơn mưa lớn, chúng sanh chuyển nàn

 

Lòng thành sám hối muộn màng

Mẹ thương đoái tưởng chỉ đàng cho con

Thân tâm chuyển nghiệp lần mòn

Lòng thành niệm mẹ tâm hồn thanh cao

 

Niềm tin xuất hiện nơi nào

Cảnh mê sẽ chuyển biết bao lạ lùng

Quả linh của mẹ vô cùng

Con về bên mẹ não nùng tiêu tan

 

Đời ai hạnh phúc bình an

Đời ai đẹp những trang vàng mai sau

Đời ai mở những nhịp cầu

Đời ai tươi đẹp pháp mầu Quan âm

 

Mẹ vào trần thế dấn thân

Mang lại chân phúc đạo tâm trao đời

Đức từ mẹ thật cao vời

Tập theo hạnh Phật đời đời yên vui.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: