CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Bồ đề

Khi Hoàng tử lìa ngôi quí báu,

Bước vân du tầm đạo chơn như.

Sáu năm khổ hạnh thừa dư,

Đạo mầu chưa tỏ, lòng từ chẳng vơi.

Gốc cổ thọ lặng ngồi niệm tưởng,

Ánh huyền đăng tỏa xuống minh quang.

Ngưng thần, nhập định, tham thoàn,

Bồ-đề phủ nhánh che tàng giác chơn.

Đạo Chánh giác hoằng dương tự đó,

Gốc từ bi nẩy nở ra đây.

Cửa thiền rộng mở am mây,

Sân thiền đứng vững gốc cây linh huyền.

Âu kiếp trước nhân duyên sẵn có,

Nên kiếp này hội ngộ phải không?

Hột lành đã khéo ương trồng,

Tiền căn, hậu quả, cân đồng dễ chinh.

Pháp Bồ-tát xương minh hoằng hoá,

Đạo Như Lai cao cả diệu thâm.

Cội lành, bóng mát, lá râm,

Truyền căn chánh giác, roi mầm huệ chân.

Gốc Chánh giác trước sân tịnh xá,

Tiết Trung thu lễ hạ cung nghinh.

Sư Ni thiện tín kiền thành,

Cầu nguồn tịnh thuỷ nước lành tưới chan.

Gốc Chánh giác xây tàng đâm nhánh,

Thân Bồ-đề tùy cảnh hóa duyên.

Giới lành, hạnh quý ban truyền,

Chuyển nền khổ hải ra nền Lạc Bang.

Gốc Chánh giác xây tàng đâm nhánh,

Tâm Bồ-đề tùy cảnh hóa duyên.

Định thiền, quán tưởng tinh chuyên,

Chuyển nền Đông Độ ra nền Tây Phang.

Gốc Chánh giác xây tàng đâm nhánh,

Trí Bồ-đề tùy cảnh hóa duyên.

Tuệ thông, lý đạt siêu huyền,

Chuyển nền trần thế ra nền Già-lam.

Gốc Chánh giác trước sân tịnh xá,

Cầu Pháp thiêng nhành lá sum xuê.

Khai minh, phát tuệ, phá mê,

Đỡ nâng bá tánh, chở che muôn loài.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: