CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nguyện lực Dược Sư Quang Như Lai

PhatDSu

Dược Sư bổn nguyện độ quần sanh

Cứu giúp kẻ đau chóng mạnh lành

Thể hiện từ bi thường độ thế

Ra tay cứu vớt rất mau nhanh

Thành tâm niệm tưởng Lưu Ly Phật

Hộ độ chúng sanh biết thật hành

Giải khổ thân tâm lìa chướng nghiệp

Thì là giải thoát chí cao thanh.

Dược Sư Phật Tổ Như Lai

Giúp người bệnh hoạn cứu tai khổ nàn

Thân tâm hưởng được bình an

Nhờ nương Phật lực vẹn toàn kiếp tu.

(Trích Diệu lý Tuệ Đăng - PS. Giác Nhiên)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: