CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Pháp vương

 Phat

Bốn chín năm thuyết pháp

Phật giảng về tánh Không

Hăm hai năm ròng rã

Để mở cửa Niết-bàn.

 

Đem trí mầu Bát-nhã

Soi sáng khắp thế gian

Cho chúng sanh thấy rõ

Đâu là cõi Lạc bang.

 

Người thấy ra vạn pháp

Là Không tánh gá nương

Là trùng trùng duyên khởi

Chẳng còn gì vấn vương.

 

Người hiểu rõ vạn pháp

Đời xưng tụng Pháp vương

Là chủ nhân các pháp

Nên tự tại bỏ xả buông.

 

Người sống bằng vô ngã

Bằng trọn vẹn tình thương

Tất cả chỉ là một

Người xứng danh Pháp vương.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: