CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tán Phật

Hạnh phúc thế gian Phật giáng trần,

Nhơn duyên phước đức lớn vô ngần.

Bao đời bố thí Ba la mật,

Nhiều kiếp gieo duyên Bát nhã chân.

Đức cả từ bi tỏa ngát trời,

Đạo lành hỷ xả rạng muôn nơi.

Hào quang toả sáng ngời bi nhẫn,

Thơm ngát hương lành đạo vĩnh tân.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: